Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (2024-2025)

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων θα προβεί, στα πλαίσια του αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οργανώνει με τίτλο «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Cryptography, Security and Information Systems)», στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής τρεις (3) κατευθύνσεις:

 • Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια
 • Πληροφοριακό Πόλεμο με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο
 • Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής και υποχρεωτική παρακολούθηση των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 πλαίσια.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους:

 • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 26/05/2024
 • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 14/07/2024

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τη μερική φοίτηση, ενώ η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) έτη.

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Π.Μ.Σ.. Για τις διετείς κατευθύνσεις της πλήρους φοίτησης στο Π.Μ.Σ., το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Δικαίωμα αίτησης έχουν απόφοιτοι όλων ελληνικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισότιμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωπονίας, Επιστήμης των Υλικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και των αντίστοιχων και ισότιμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς στο e-mail: master@sse.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. καθώς και αν ο υποψήφιος ή η υποψήφια έχει λάβει υποτροφία για τις σπουδές του/της, όπως και τον φορέα αυτής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειόφοιτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).
 7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής και άλλων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2).
 9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
 10. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 11. Μια φωτογραφία.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. από το σχετικό Κανονισμό Σπουδών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ. είτε στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2108904258 είτε 6937991649.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο