Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πολυτεχνείο Κρήτης: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics) (2020-2021)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από τμήματα θετικών σχολών στα αντικείμενα: Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ.. Πτυχιούχοι της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου με τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών είναι:
• ο γενικός βαθμός πτυχίου (σε ποσοστό 40%),
• οι επιδόσεις σε 4 προχωρημένα μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου (σε ποσοστό 30%),
• εργασίες που έχουν εκπονηθεί και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (σε ποσοστό 10%)
• και η επίδοση σε προσωπική συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση που ορίζονται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. (σε ποσοστό 20%).

Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη του 6.5 αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.

Επιπρόσθετα, απαιτείται καλή γνώση επιπέδου τουλάχιστον Β2 της αγγλικής γλώσσας, καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών των υποψηφίων σχετικές με το έργο και τις επιδόσεις τους. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.M.Σ.) στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» είναι τρία (3) εξάμηνα.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» δεν προβλέπονται δίδακτρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ηλεκτρονικής πύλης https://e-graduate.tuc.gr να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά μέχρι και τη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Στα υποβαλλόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται :
• βιογραφικό σημείωμα
• τίτλοι σπουδών
• αναλυτική βαθμολογία
• πιστοποιητικό καλής γνώσης επιπέδου τουλάχιστον Β2 της αγγλικής γλώσσας
• δημοσιευμένες συναφείς επιστημονικές εργασίες, αν υπάρχουν

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρωθεί μια σύντομη περιγραφή των ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου, όπου αναφέρονται οι λόγοι που τον ώθησαν να υποβάλλει αίτηση, καθώς και τα αντικείμενα στα οποία επιθυμεί εξειδίκευση.

Πληροφορίες σχετικές με το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://math.tuc.gr

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο