Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων (2021-2022)

29/03/23: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Μ.Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Ανακοινώνεται ότι κατά το Ακαδ.Ετος 2023-2024 το «Π.Μ.Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» δεν θα προκηρύξει θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών .

.................

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου  Πανεπιστημίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» [“Master’s of Science (M.Sc.) in Social Psychology of Conflicts”]  σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’αρ.2626/Τεύχος Δεύτερο/5 Ιουλίου 2018 για το ακαδ.έτος  2021-2022. 

1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και  ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο. Η  αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε  μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα  δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς  επαγγελματίες. 

2. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)στην «Κοινωνική  Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts): 

Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε  θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης.  

Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές  προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές  συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο  πεποιθήσεων και ιδεολογίας). Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική  πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας  επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της  καινοτομίας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς  δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική  ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της  κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, ιαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα,  διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων).  

3. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.  

4. Η Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα. 

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 άτομα ανά  ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής. 

2. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρονται στον πίνακα  που ακολουθεί, από ιδρύματα της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ). 3. Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής  Γλώσσας σε επίπεδο C2 ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate,  απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή  γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου).  

Ελλείψει πιστοποίησης της γλώσσας, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα  χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.  

4. Οι υποψηφιότητες ελέγχονται και επιλέγονται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του  Τμήματος που ορίζεται από τη Συνέλευση, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα τέσσερα  γενικά κριτήρια και την εξής αντίστοιχη μοριοδότηση: 

Α. Ακαδημαϊκά προσόντα (30%) 

i συνάφεια πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 

ii γενικός βαθμός πτυχίου 

iii αναλυτική βαθμολογία από την οποία να φαίνονται οι επιδόσεις στα  προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του  ΠΜΣ 

iv. αν υπάρχει, πτυχιακή εργασία

Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (50%) 

i. ερευνητική δραστηριότητα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ  (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμμετοχή σε ερευνητικά  προγράμματα κ.λπ.) 

ii. επαγγελματική εμπειρία (αμειβόμενη ή/και εθελοντική)  

iii. πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 

Γ. Υποστηρικτικό υλικό (5%) 

i. δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό  Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση  του υποψήφιου/της υποψήφιας 

ii. γραπτή δήλωση των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση  του ΠΜΣ 

Δ. Προφορική υποστήριξη της υποψηφιότητας (15%) 

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι με βάση την μοριοδότηση καλούνται σε  ατομική συνέντευξη που μοριοδοτείται κατ’ ανώτερο με 15% 

Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι  υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην  ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση.  

5. Η κατανομή της επί μέρους μοριοδότησης των κριτηρίων Α, Β και Γ έχει ως εξής (σελ. 5 εδώ)

6. Οι Τριάντα (30) επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Γενικό Σύνολο της  παραπάνω μοριοδότησης, καλούνται από την επιτροπή σε ατομική συνέντευξη,  προκειμένου να επιλεγούν οι εισακτέοι. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να είναι μικρότερος του μέγιστου αριθμού των 15 ατόμων κατά την κρίση της επιτροπής. 

7. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, κατ΄ ανώτατο, με 15 μόρια.  

Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι  υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην  ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση. 

8. Ο συνολικός πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ επικυρώνεται από τη Συνέλευση. 

9. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τη  δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το  Π.Μ.Σ. καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα  ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή απλά αντίγραφα σε συγκεκριμένες  ημερομηνίες. 

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 

2. Φωτοτυπία της ταυτότητας. 

3. Μία (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας / ή ψηφιακή στην αίτηση  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

5. Αντίγραφο πτυχίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι  από την αλλοδαπή). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αναγορευθεί 

πτυχιούχος μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών υποχρεούται  να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης Γραμματείας για την περάτωση των  σπουδών του/της. 

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών. 

7. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλωσσομάθεια να  περιγράφεται ρητά ως επιπέδου C2 ή Γ2, ή το επίπεδο αυτό να προκύπτει από  τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας.  Επίσης, είναι αποδεκτή η έμμεση τεκμηρίωση γλωσσομάθειας (π.χ. International  Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης,  αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου) 

7.1. Ελλείψει πιστοποίησης της γλώσσας, η υποψηφιότητα θεωρείται  απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.  

8. Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει). 

9. Πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (project): κείμενο 1000 λέξεων με  ενδεικτική βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνητικό  ενδιαφέρον του υποψήφιου, το θεωρητικό πλαίσιο, τα μεθοδολογικά εργαλεία  που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει και τη θεωρητική ή/και πρακτική σημασία της  έρευνάς του. 

10. Σύντομη έκθεση (έως μιάμιση σελίδα) των προθέσεων και των κινήτρων για την  παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιους λόγους  (κίνητρα, στόχοι, επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα) ο υποψήφιος  επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο  γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

11. Συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και  ερευνητικών εκθέσεων, βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, βεβαιώσεις  επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν). 

12. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, εκ των οποίων  τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που  γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας. 

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος,  συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, με ταχυδρομική αποστολή  (σφραγίδα αποστολής φακέλου) από Δευτέρα 31 Μαΐου μέχρι  Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021. 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο