Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής (2023-2024)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Δεκτοί/ές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός/ή, ανά Ειδίκευση, ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο Ειδικεύσεις:
1. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
2. Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική 

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό εξάμηνο και τριάντα (30) ECTS στη διπλωματική εργασία.

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, που θα κατανέμονται στις δύο ειδικεύσεις. Ο ιδανικός αριθμός είναι δέκα (10) φοιτητές/τριες ανά ειδίκευση.

Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης Αγγλικών, η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, η ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, και η συνέντευξη. Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. παρέχονται στη σελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: εδώ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται στα ανωτέρω κριτήρια, ως εξής: με 40% αποτιμάται η γραπτή εξέταση, που συνιστά προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της εξεταστικής δοκιμασίας, με 20% αποτιμάται η προφορική συνέντευξη του υποψηφίου, με 30% αποτιμάται ο βαθμός του πτυχίου των βασικών σπουδών και με 10% αποτιμάται η ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων: α) βαθμός του πτυχίου από 6,5 και πάνω, β) ελάχιστος βαθμός της γραπτής εξέτασης του μαθήματος πέντε (5) με άριστα το δέκα (10) και γ) επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση https://spaa.panteion.gr και στη συνέχεια να συνδεθούν και να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ίδια διεύθυνση ανεβάζοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
    • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ, που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών, και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών πανεπιστημίων τρίτων χωρών, που αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν την αίτησή τους, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο "Η φοίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί». Είναι υποχρεωμένοι/ες να ανεβάσουν τον τίτλο σπουδών τους ή την αναλυτική τους βαθμολογία στο Πεδίο υποβολής του Πτυχίου και στη συνέχεια, να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τους έως την εγγραφή τους.
  • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο πτυχίο ή με εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου (αγγλόφωνου) πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Εάν ο/η υποψήφιος/α έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του/της νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει την αγγλική γλώσσα ως μητρική. Η επάρκεια αγγλικής γλώσσας μπορεί να προσκομισθεί και εκ των υστέρων, έως και την εγγραφή του/της. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησής τους να επιλέξουν την κατηγορία που αντιστοιχεί στην περίπτωσή τους.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. θα αναζητήσει συστατικές επιστολές.

Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν εφόσον υπάρχουν:

  • Πτυχιακή Εργασία ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του Π.Μ.Σ.
  • Αντίγραφα τυχών επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

Οι υποψήφιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση και στις τις δύο ειδικεύσεις εφόσον το επιθυμούν, δηλώνοντας την προτεραιότητά τους.

Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή από 13 Μαρτίου έως 28 Απριλίου 2023. Πληροφορίες Δευτέρα και Πέμπτη 10:00-12:00 στα τηλέφωνα 2109201381 και 2109201036. Επιπλέον πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή της αίτησης, δίνονται ύστερα από επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης spaa-info@panteion.gr.

Μετά την συλλογή των υποψηφιοτήτων, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. εξετάζει κατά πόσο οι αιτήσεις ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις. Όσοι/ες διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και θα προσέλθουν σε γραπτή δοκιμασία την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 στο μάθημα «Κοινωνική Πολιτική». Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής εδώ. Η ενδεικτική βιβλιογραφία και η εξεταστέα ύλη παρουσιάζονται αναλυτικά στη διεύθυνση: εδώ. Όσοι/ες επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό (5/10- 10/10) στη γραπτή δοκιμασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και παράλληλα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος στη σελίδα του Τμήματος μέχρι τις 26 Μαΐου 2023. Οι επιτυχόντες/ουσες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής στις 30-31 Μαΐου 2023. Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί έως τις 9 Ιουνίου 2023.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο