Πάντειο Πανεπιστήμιο: Νομική και Διοικητική Επιστήμη (2021-2022)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και με τίτλο: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο εξειδικεύεται σε τρεις Κατευθύνσεις:

Α. Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» (επίκειται η μετονομασία σε «Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.»)
Β. Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία»
Γ. Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καλούνται από τη Δευτέρα 30/08/20201 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 να αποστείλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 10/09/2021) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως μέσω υπηρεσιών ταχυ-μεταφοράς (courier).

Ειδικά ορίζεται, ότι για την Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» τα κατωτέρω έγγραφα θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση dikaiotechoik@gmail.com:

1. Έντυπη αίτηση που υπάρχει στα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά ή ιταλικά) επιπέδου Β2 ή Γ1 (απαιτείται μόνο για την Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».).
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
8. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.

Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), πλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2022.

Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και οι ειδικότερες προϋποθέσεις επιλογής για κάθε Κατεύθυνση ορίζονται ως εξής:

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (επίκειται η μετονομασία σε «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.»)

Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προβληματική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αλλά και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και βαθμό πτυχίου 6,5 και άνω (Λίαν Καλώς).

Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται:

(α) γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο.
(β) μετά την επιτυχή έκβαση για κάθε μάθημα της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση για τους επιτυχόντες και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από ενδεχόμενες ισοψηφίες.

Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://pubadmin.panteion.gr. Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων (γραπτή δοκιμασία) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
2. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ
3. Η Ένωση, τα κράτη-μέλη και η διεθνής κοινότητα
4. Τα όργανα της ΕΕ
5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
6. Το σύστημα της δικαστικής προστασίας

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η έκδοσης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016.
 • Ευγενία Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2013.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Μορφές της Διοικήσεως
2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων
6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις
7. Διοικητική Σύμβαση
8. Αστική ευθύνη του κράτους
9. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο.
 • Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2013.
 • Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Πηγές του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου
2. Οι βάσεις του ελληνικού πολιτεύματος
3. Τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα βουλευτών
4. Οι συνταγματικές εκλογικές αρχές και τα εκλογικά συστήματα
5. Σχέσεις Διεθνούς και Συνταγματικού Δικαίου
6. Έννοια και διακρίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων
7. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
8. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018.
 • Κων. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2014.
 • Αντ. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Λιβάνη, 2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σε οποιαδήποτε άλλο σύγγραμμα τη σχετική εξεταστέα ύλη.

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και επιτυχή προφορική εξέταση σε δύο αντικείμενα: α) «Θεμελιώδη δικαιώματα – Γενικό μέρος» και β) «Γενικές αρχές του αστικού δικαίου».

Στην προφορική εξέταση θα κληθούν μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η εξέταση θα γίνει ταυτόχρονα στα δύο αντικείμενα και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν συνολικά με έναν βαθμό.

Στον τελικό βαθμό κατάταξης θα συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70% και ο βαθμός της προφορικής εξέτασης με συντελεστή βαρύτητας 30%.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr) και ενδέχεται να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κατεύθυνσης είναι: dikaiotechoik@gmail.com

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο Μάνατζμεντ και τη Διοικητική Επιστήμη, που να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους.
Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 (Λίαν Καλώς).

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του ΑΣΕΠ).

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ επιτυγχάνεται ως εξής: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και σε σύντομη περιφραστική απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία τους είναι 5 (πέντε) και άνω περνούν στο επόμενο στάδιο που είναι η συνέντευξη.
Ευνόητο είναι ότι συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου. Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 30 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής. Εάν ο βαθμός που θα λάβουν από τη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 5 (πέντε), αποκλείονται από τη συνέντευξη αλλά και από τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία γνωστοποιείται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών και κάθε σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Ανακοινώσεις για Μεταπτυχιακούς). Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων (γραπτή δοκιμασία) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα αναφερόμενα κατωτέρω εγχειρίδια (κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου του συγγραφέα) είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

 • Βενετσανοπούλου Μ. (2014), Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ. 13-168.
 • Μητρόπουλος Α. (2018), Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα, β´ έκδοση, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα: Κεφάλαιο Β΄ (σελ. 389-563).
 • Κέφης Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2η εκδ., εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 • Κοντιάδης Ξ./Αιμιλιανίδης Αχ./Ανθόπουλος Χ. (επιμ.) (2019), Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ. 15-23, 187-235.
 • Κοντιάδης Ξ. (2009), Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρη, Αθήνα: Κεφάλαια 1 (Κομματοκρατία και πολιτική διαφθορά-σελ 45-58) και 8 (Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή-σελ. 235-258).
 • Κτιστάκη Στ. (2020), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, Δεύτερη Επικαιροποιημένη Έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
 • Μπαμπαλιούτας Λ. (2019), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β΄, 2η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Κεφάλαια 1ο και 2ο (σελ. 17- 64), Κεφάλαιο 11ο (σελ. 359-392) και Κεφάλαιο 13ο (σελ. 405-470).
 • Μπέσιλα-Βήκα Ευρ. (2019), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ.74-95, 260-277.
 • Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλ. (1998), Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο