Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α΄ Εξάμηνο

 • Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκά Συστήματα Διακυβέρνησης (Κλασικά πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση) (7,5 ECTS)
 • Η δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7,5 ECTS)
 • Η διαφάνεια στη διοικητική δράση (7,5 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

 • Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου (7,5 ECTS)
 • Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (7,5 ECTS)
 • Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο (7,5 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία (30 ΕCTS)

 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α΄ Εξάμηνο

 • Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του Δικαίου (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ενοχικού Δικαίου (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Τεχνολογία (7,5 ECTS)
 • Δημόσιο Δίκαιο και οικονομική κρίση (7,5 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο 

 • Δημόσιες συμβάσεις και κρατικές ενισχύσεις (7,5 ECTS)
 • Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη (7,5 ECTS)
 • Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο (7,5 ECTS)
 • Αλληλεπίδραση Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου (7,5 ECTS)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία (ECTS 30)

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ

Α΄ Εξάμηνο

 • Στρατηγική Διοίκηση-Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (6 ECTS)
 • Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης - Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (6 ECTS)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (6 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Διαχείριση Αλλαγών (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης - Δημόσιες Πολιτικές (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης (6 ECTS)
 • Δημόσια Διοίκηση και Καλή Νομοθέτηση (6 ECTS)
 • Επιλογής (επιλέγεται ένα) (6 ECTS)
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Διαχείριση Έργου
  • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT in Management)

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο