Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση (2023-2024)

Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 μπορούν να υποβληθούν από 15/05/23 έως και τις 30/06/2023.

Το ΠΜΣ έχει τις εξής τρεις ειδικεύσεις:

 • α) Διεθνές δίκαιο και διπλωματικές σπουδές (συντονίστρια: mar.marouda@panteion.gr)
 • β) Δίκαιο και πολιτική για το περιβάλλον και την ενέργεια (συντ.: mar.papantoni@panteion.gr)
 • γ) Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και πολιτική (συντονίστρια: ol.tsolka@panteion.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, που είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση: https://deps.panteion.gr/?p=84440
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε χώρα εκτός της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία με υπολογισμό του μέσου όρου.
  Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Οκτωβρίου 2023. Ίδια προθεσμία ισχύει αυστηρά και ως προς τις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτούνται.
 3. Πιστοποιητικά γλώσσας
  • a. Για την αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση που η αγγλική δεν είναι μητρική γλώσσα του/της υποψηφίου: αντίγραφο πτυχίου επάρκειας γνώσεων, Cambridge ή Michigan Proficiency ή TOEFL με 79-93, IELTS τουλάχιστον 6,5 ή αντίστοιχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό ο/η ενδιαφερόμενος δύναται να υποβληθεί σε εξετάσεις γλώσσας του Τμήματος.
  • b. Για άλλη(ες) ξένη(ες) γλώσσα(ες), σε περίπτωση που δεν είναι μητρική του/της υποψηφίου: αντίγραφο οποιουδήποτε πιστοποιητικού διαθέτει ο/η υποψήφιος/α
  • c. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πτυχίο ή απολυτήριο ελληνόφωνου ιδρύματος απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
 4. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Μία φωτογραφία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κάθε ειδίκευσης:

Α) Για την ειδίκευσης Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές
στη διεύθυνση: graduate_ddds@panteion.gr
Β) Για την ειδίκευση Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο & Πολιτική
Στη διεύθυνση: graduate_epdp@panteion.gr
Γ) Για την ειδίκευση Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
Στη διεύθυνση: graduate_dppe@panteion.gr

Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε λάθος ηλ. διεύθυνση δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ευνοεί την ταυτοποίηση του αποστολέα (λ.χ. girogos.papadopoulos@otenet.gr και όχι
 papaki69@yahoo.com).

Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ θα προσκομίσουν τα ως άνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή (επικυρωμένα από
δικηγόρο ή δημόσια αρχή) κατά την εγγραφή τους. 

 • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ένα από τα δύο προγράμματα του Τμήματος, σε μία μόνο ειδίκευση, και με την διαδικασία που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη.
 • Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 23:59 της ημέρας κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 • Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν αποδεικνύουν επάρκεια αγγλικών θα υποβληθούν σε εξ αποστάσεως εξετάσεις γλώσσας κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
 • Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας) θα κληθούν σε συνέντευξη ή/και εξετάσεις κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου.
 • Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/ες στην κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές θα διενεργηθούν δια ζώσης εξετάσεις στο αντικείμενο Διεθνές Δίκαιο (άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. "Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών")
  Ύλη – θεματικές ενότητες:
  1. Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου
  2. Το κράτος και η κυριαρχία του στο διεθνές Δίκαιο
  3. Πηγές Διεθνούς Δικαίου (τυπικές, άτυπες)
  4. Ζητήματα Διεθνούς Ευθύνης
  5. Σύσταση διεθνούς οργανισμού
  6. Προνόμια -ασυλίες
  7. Διεθνής -Νομική Προσωπικότητα διεθνών οργανισμών
  8. Eισδοχή μελών
  9. Δ. Ευθύνη διεθνών οργανισμών
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  - Ρούκουνας Ε., Δημόσιο Διεθνές δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021
  - Αντωνόπουλος Κ., Μαγκλιβέρας Κ., (επιμελητές), Δίκαιο Διεθνούς Κοινωνίας, β' έκδοση 2017, γ' έκδοση 2022 (υπό έκδοση)
  - Περράκης Στ. Μαρούδα Μ.Ντ., Διεθνής Δικαιοταξία: θεωρία και εφαρμογή διεθνούς δικαίου, Εκδ. Σιδέρης, 2016
  - Evans M. (ed) , International law, 5th ed, 2018
  - Μπρεδήμας Α, Κυριακόπουλος Γ., Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016
  - Klabbers J., An Introduction to International Institutional Law (CUP, 2012), Chapters 2, 3, 4, 5, 6, 7. ή από το νεότερό του An Introduction to International Organizations law, 2022

Ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα κληθούν οι επιτυχόντες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους στη Γραμματεία.

Η αίτηση του/της υποψηφίου/ας συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86.

Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας (σε μορφή Ms Word- doc)

Αίτηση  υποψηφιότητας (σε μορφή Ms Word- doc)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο