Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-Οικονομία (2023-2024)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» (http://msc-forest.fwsd.uth.gr), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (https://fwsd.uth.gr), της Σχολής Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 15417/20/ΓΠ απόφαση του Πρύτανη του Π.Θ. για την ίδρυσή του (ΦΕΚ 3685/3-9-2020, τ. Β’) και την αριθμ. 89/17.5.2023 (θέμα 8ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, πρώην Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., Γεωτεχνικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα (στα δύο πρώτα εξάμηνα) και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (στο 3ο εξάμηνο). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ είναι 90 (ενενήντα).

Ο αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατά το Α.Ε. 2023-2024 ανέρχεται στους τριάντα (30).

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2023, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2023 και θα πραγματοποιούνται, δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), κάθε 15 ημέρες, κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο και Κυριακή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.

Από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 31 Αυγούστου 2023, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε μορφή Google Forms: εδώ)

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, για την επιστημονική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, συνοδευόμενα από τις αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) και για την περίπτωση που επίκεται η ολοκλήρωση των σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

5. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής).

6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).

8. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα έχει ως βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου): α) τον γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (30%), β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (10%), γ) τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5%), δ) την κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (5%), ε) τη συναφή επαγγελματική εμπειρία (10%), στ) τις συστατικές επιστολές (10%) και ζ) τη συνέντευξη (30%). Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο συνολικό βαθμό. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι τους 30) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς», σύμφωνα με τεκμηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα συνολικά δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε 2800€, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σημειώνεται, ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών (ύψους 1400€ η κάθε μία) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 86 του
Ν. 4957/2022, από τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης ποσοστό έως και 30% αυτών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από:

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο