Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία (2023-2024)

Παράταση υποοβολής αιτήσεων έως 09/06!

Ανακοινώνεται η παράταση (έως 9 Ιουνίου 2023) της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 2890/19-07-2018/τ.B') με τίτλο: "Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία".

Εδώ μπορεί να δει κανείς την προκήρυξη, ενώ η εξεταστέα ύλη έχει αναρτηθεί στο: εδώ

..................................................................

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 2890/19-07-2018/τ.B’) με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία».

Πρόκειται για ένα διετές εντατικό πρόγραμμα (150 μονάδες ECTS) με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

 • Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία
 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συμβουλευτικής σε ζητήματα που αφορούν:
α) Την Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα,
β) Την Ψυχική Υγεία και την Ψυχολογική Ευεξία και
γ) Τον χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες/ Αναπηρίες και των Ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών γίνεται ταυτόχρονα σε πέντε επίπεδα:

α) Βιωματικό επίπεδο: 40 ώρες (ένα έτος: 1 ώρα/εβδομάδα) «Ατομικής Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον/την κάθε φοιτητή/τρια και 60 ώρες (ένα έτος: 1,5 ώρα/εβδομάδα) «Ομαδικής Συμβουλευτικής»,
β) Θεωρητικό επίπεδο: 10 θεωρητικά μαθήματα στον χώρο της «Συμβουλευτικής»,
γ) Εργαστηριακό επίπεδο: 3 εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής Παρέμβασης» και σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» εφαρμοσμένου-εργαστηριακού χαρακτήρα,
δ) Ερευνητικό επίπεδο: 2 μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία»,
ε) Πρακτικό επίπεδο: 1100 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με 110 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Εποπτείας» ή στην περίπτωση μη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 1500 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με εκατόν είκοσι 120 ώρες «Ατομικής και Ομαδικής Εποπτείας».

Χρονική Διάρκεια, Αριθμός Εισακτέων, Δίδακτρα

 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε δύο (2) πλήρη έτη και εκτείνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δύο (2) θερινές περιόδους. Ημέρες μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή.
 • Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχουν, υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.
 • Τα δίδακτρα του ΠΜΣ, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025, ανέρχονται στο ποσό των 3.750 ευρώ το χρόνο ή 7.500 ευρώ συνολικά και για τα δύο χρόνια διάρκειας του ΠΜΣ. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, σε ποσοστό έως 30% των εισακτέων.

Διευκρινίζεται ότι η αποζημίωση της Πρακτικής Άσκησης, που προβλέπεται στον πρόσφατο Νόμο 4957/2022 (άρθρο 69, παρ. 7-8), δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα. Συνεπώς, αν μετά την αναμενόμενη έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων, χρειαστεί το ΠΜΣ να αναλάβει ή να συμμετέχει στο κόστος αυτό, τότε θα υπάρξει αντίστοιχη αναπροσαρμογή των διδάκτρων, καθώς το ΠΜΣ δεν έχει άλλους πόρους πέραν των διδάκτρων.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που μπορούν να υποβάλουν Αίτηση

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του ΠΜΣ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:

 • Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής,
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στον χώρο της Συμβουλευτικής κ.λπ.).

Διαδικασία Εισαγωγής

α) Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, με συστημένη επιστολή ή δια ζώσης με ραντεβού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και υποβάλλεται απαραιτήτως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: msc.counselling@uth.gr),
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,
 • Αντίγραφο πτυχίου για πτυχιούχους (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού). Για τελειοφοίτους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 ότι: "προϋπόθεση για την εγγραφή τους αποτελεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους στην εξεταστική του Ιουνίου 2023 και η προσκόμιση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών με την προεγγραφή."
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών (βλ. ιστοσελίδα ΠΜΣ),
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον, αν είναι εφικτό, να προέρχεται από καθηγητή/τρια (μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ) του/της υποψηφίου/ας στο πλαίσιο των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών του/της σπουδών,
 • Σύντομη δακτυλογραφημένη επιστολή (ως μιάμιση σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα που δικαιολογούν την επιθυμία του/της να σπουδάσει Συμβουλευτική,
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων),
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί: "α) να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, β) να συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση των 1100 ή 1500 ωρών και γ) να αναλάβει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα."

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι,
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, βιβλία ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής με ανακοίνωση σε συνέδρια – ημερίδες – διημερίδες,
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά – εκπαιδευτικά προγράμματα,
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με τη συμβουλευτική,
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
 • Βεβαιώσεις εμπειρίας στη συμβουλευτική που μπορεί να πιστοποιείται και με εργασία σε εθελοντική βάση,
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ).

β) Γραπτή Εξέταση – Συνέντευξη

 • Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), συμμετέχουν αρχικά σε γραπτή εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου στα αγγλικά. Εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού – μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή αγγλικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου.
 • Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση και όσοι έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας, λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση στα μαθήματα: α) Συμβουλευτική Ψυχολογία και β) Σχολική Ψυχολογία. Η ύλη και τα προτεινόμενα βιβλία περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
 • Ένας αριθμός ίσος με τον τριπλάσιο των εισακτέων στο ΠΜΣ, με την υψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, συμμετέχει σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.
 • Σε περίπτωση που η υλοποίηση των γραπτών εξετάσεων δεν είναι δυνατή, η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα τους και την απόδοσή τους στην προφορική συνέντευξη.

γ) Σύστημα επιλογής εισακτέων

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή που ορίζει το Τμήμα με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. ιστοσελίδα ΠΜΣ).

Ημερομηνίες – Προθεσμίες

 • Ανακοινώνεται η παράταση (έως 9 Ιουνίου 2023) της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 2890/19-07-2018/τ.B') με τίτλο: "Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία".
 • Γραπτές εξετάσεις (στη Σχολική & τη Συμβουλευτική Ψυχολογία): Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, ώρα: 13.00-16.00, Αίθουσες: Α (1ος όροφος Κτηρίου Δελμούζου) και "Μανώλης Γλέζος" (ισόγειο).

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στη θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (παραλιακό συγκρότημα -Αργοναυτών & Φιλελλήνων) μία ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, στις 12.00, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα υπάρξει προσωπική ενημέρωση των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πέραν των περιπτώσεων όπου υπάρχει πρόβλημα στην αίτηση συμμετοχής. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και νέες ανακοινώσεις από τη σελίδα του Μεταπτυχιακού.

  Συνεντεύξεις: Θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 16/06/2023, το Σάββατο 17/06/2023 και την Κυριακή 18/06/2023 δια ζώσης, στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου στον Βόλο. Λεπτομερές πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων. 

  Γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα (μόνο για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα, επιπέδου -κατά ΑΣΕΠ- τουλάχιστον Β2): Παρασκευή 09/06/2023, ώρα: 17.00 - 18.00. Αίθουσα: Μπ. Βέμη

Στοιχεία Επικοινωνίας και Ωράριο Λειτουργίας της Γραμματείας:

 • Διεύθυνση Επικοινωνίας
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παραλιακό Συγκρότημα Βόλου)
  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
  Γραμματεία ΠΜΣ – Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία
  Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, Ελλάδα
 • Ωράριο Λειτουργίας
  • Δευτέρα & Πέμπτη: 10:00-14:00
  • Τετάρτη: 13:00-17:00
  • Παρασκευή: 16:00-21:00
  • Σάββατο: 12:00-16:00
 • Τηλέφωνο 24210-74831
 • Email msc.counselling@uth.gr
 • Web http://www.sed.uth.gr (σελίδα ΠΜΣ)

Προκήρυξη

Εισαγωγή φοιτητών - Εξετάσεις | Εξετάσεις εισαγωγής - Μαθήματα - Ύλη

Ανακοίνωση παράτασης


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο