Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα σπουδών

Συνολικά στο ΠΜΣ αντιστοιχούν εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες ECTS: τριάντα (30) μονάδες ECTS στο κάθε εξάμηνο και δεκαπέντε (15) μονάδες ECTS σε κάθε θερινή περίοδο. Η κατανομή τους έχει ως εξής:

 1. Σε κάθε θεωρητικό υποχρεωτικό (Θ-Υ) μάθημα αντιστοιχούν τέσσερις (4) μονάδες ECTS,
 2. Σε κάθε εργαστηριακό υποχρεωτικό (Ε-Υ) μάθημα αναλογούν πέντε (5) μονάδες ECTS,
 3. Στην πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, αντιστοιχούν τριάντα πέντε (35) μονάδες ECTS ή σαράντα επτά (47) μονάδες ECTS σε περίπτωση μη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας,
 4. Στη διαδικασία ατομικής και ομαδικής προσωπικής ανάπτυξης αναλογούν συνολικά και για τα τέσσερα εξάμηνα του ΠΜΣ δεκαέξι (16) μονάδες ECTS,
 5. Στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν δώδεκα (12) μονάδες ECTS.
 6. Στα σεμινάρια αντιστοιχούν είκοσι τέσσερις (24) μονάδες ECTS.

Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο

 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών σε Θέματα Διαχείρισης Συμπεριφορικών και Συναισθηματικών Δυσκολιών Μαθητών (Θ-Υ)
 • Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (Θ-Υ)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – Ι (Θ-Υ)
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής Ι* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής Ι

Β΄ Εξάμηνο

 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΙΙ – Αρχές Δεοντολογίας (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Σχολείο – Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού (Θ-Υ)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – ΙΙ (Θ-Υ)
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙΙ* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙ

Α΄ Θερινή Περίοδος

 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία Ι**

Γ΄ Εξάμηνο

 • Συμβουλευτική Ομάδων (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στον χώρο της Υγείας και των Ατόμων με Δυσλειτουργίες (Θ-Υ)
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Θ-Υ)
 • Ψυχολογική Συμβουλευτική σε Άτομα με Αναπηρία
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙΙΙ* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής Ι

Δ΄ Εξάμηνο

 • Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας**
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙ**
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής IV* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙ

Β΄Θερινή Περίοδος

 • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας**
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙΙ**
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ

*Πρόκειται για σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» σε ειδικά θέματα και συγκεκριμένους πληθυσμούς. Έχουν εφαρμοσμένο - εργαστηριακό χαρακτήρα, είναι υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά κατά επιλογή και οι φοιτητές αξιολογούνται. Περισσότερα στοιχεία για τα σεμινάρια υπάρχουν στην ενότητα «Μαθήματα – Σεμινάρια».

**Οι φοιτητές/ριες καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση και να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ Εξάμηνο και την Β΄ Θερινή Περίοδο των σπουδών τους. Ανάλογα με την επιλογή τους οι μονάδες ECTS διαμορφώνονται ως εξής:
Α΄ Επιλογή: Πρακτική Άσκηση + Διπλωματική Εργασία = 35 μονάδες ECTS (Πρακτική Άσκηση) + 12 μονάδες ECTS (Διπλωματική Εργασία) = 47 μονάδες ECTS
Β΄ Επιλογή: Μόνο Πρακτική Άσκηση = 47 μονάδες ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο