Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής (2022-2023)

Παράταση προθεσμία υποβολής μέχρι 20/8/22.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο "ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής”. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα µε τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών µονάδων/ ECTS (πλήρης φοίτηση).

Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2.500 Ευρώ.

Ο αριθµός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Καθ’ υπέρβαση των παραπάνω αριθµών εισακτέων προβλέπεται η εγγραφή ενός (1) υποτρόφου εσωτερικού του ΙΚΥ, ενός υποτρόφου του προγράµµατος υποτροφιών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και ενός αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους.

Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων της αλλοδαπήςµε προπτυχιακές σπουδές που έχουν άµεση συνάφεια µε τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος.

Ενδεικτικός κατάλογος Τµηµάτων των οποίων οι απόφοιτοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι :

  • Τµήµατα Αρχιτεκτονικής
  • Σχολές Καλών Τεχνών
  • Τµήµατα Βιοµηχανικού Σχεδιασµού και Βιομηχανιών του Πολιτισμού

Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τµήµατα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη είτε µεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείµενα είτε αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία, είτε αποδεδειγμένη ενασχόληση με παρεμφερή αντικείμενα. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις η συνάφεια κρίνεται από αρμόδια επιτροπή του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόµενοι-ες πρέπει συµπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο site εδώ

Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ “ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας [επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου της αίτησης]

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2022, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.

5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

6. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση µιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούµενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο µε το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκεµε την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής.

7. Υπόμνημα εργασιών(portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, τις εικαστικές τέχνες.

8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστηµιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες

9. Σύντοµο κείµενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το ΠΜΣ“ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”.

Προθεσμία υποβολής μέχρι 20/8/22.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ “ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” και πραγματοποιείται σε 2 στάδια:

  • στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και
  • στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωµία του Τµήµατος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών οι ενδιαφερόµενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραµµατεία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 - 14.00), Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 74242, 6972504387

ιστοσελίδα: http:// www.arch.uth.gr

e-mail: pid-info@arch.uth.gr

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο