Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Εφαρμοσμένη Πληροφορική (2024-2025)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουνίου 2024 έως 12 Ιουλίου 2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (MSc in Applied Informatics).

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή και η διεξαγωγή των μαθημάτων υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. ειδικότερα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Πληροφορικής.
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν.
 • Αποφοίτους Τμημάτων με αντικείμενο διαφορετικό της Πληροφορικής, που επιδιώκουν την απόκτηση επιστημονικού υποβάθρου στην Πληροφορική, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ακόμη και τελειόφοιτοι φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3600 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/2022, σε ποσοστό ως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://api-msc.e-ce.uth.gr/, από την 3η Ιουνίου 2024 έως και την 12η Ιουλίου 2024, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/ δίπλωμα, τίτλος άλλου Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό, αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Σε περίπτωση που υπάρχουν συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή μπορούν να αποσταλούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα του επαγγελματικού τους χώρου.
 6. Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Επιστολή του υποψήφιου, στην οποία θα αναλύει τα κίνητρά του για την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο που -κατά τη γνώμη των υποψηφίων- θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://api-msc.e-ce.uth.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος.
Υπεύθυνη: Καρασίμου Μαρία (Σέκερη και Χέυδεν, Πεδίον Άρεως, τ.κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210-74933/74966, email: pgsec@e-ce.uth.gr).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο