Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών (2021-2022)

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017), να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:
▪ θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
▪ αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
▪ υδροηλεκτρικάφράγματα
▪ ανεμογεννήτριες
▪ γεωθερμικέςεγκαταστάσεις
▪ συναφή έργα

Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies,). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων, πανεπιστημιακών καιτεχνολογικών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δεκαοκτώ (18).

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν. 4485/2017.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δύναται να γίνεται εξ αποστάσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση:
1. Το βαθμό πτυχίου και το χρόνο περάτωσης των σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει, θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
2. Την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
3. Την επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
4. Την ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ).
5. Την προσωπική συνέντευξη.
6. Την επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
7. Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
8. Τις συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον πηγές

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν και για τις δυο φάσεις την εβδομάδα 20-24 Σεπτεμβρίου 2021.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Έναρξη υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr): Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 04/02/2022

Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος
τηλ.: 2421-074173,ώρες: 12:00-15:00
(e-mail: grad-civ@uth.gr, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022 (εαρινό εξάμηνο)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο