Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2023-2024)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering).

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση έξι (6) μαθημάτων, όπως και την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, με συνολική διάρκεια σπουδών κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προαιρετικής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως την καταληκτική ημερομηνία εγγραφών.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε υποψήφιους υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση ενός αριθμού κριτηρίων, και συγκεκριμένα: (i) το γενικό βαθμό διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου (ή το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους, σε περίπτωση τελειόφοιτου), (ii) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (iii) την επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (iv) την ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών με το Π.Μ.Σ.,
(v) την ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις, (vi) επαγγελματική δραστηριότητα καταλλήλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., (vii) τις συστατικές επιστολές, (viii) την εν γένει ικανότητα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητα για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης, (ix) την προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ., και (x) άλλα στοιχεία και ειδικά προσόντα που επισυνάπτονται με την αίτηση υποψηφιότητας (όπως 
υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://ece-msc.e-ce.uth.gr από την 16η Ιανουαρίου 2024 έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, άλλο Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
  4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
  5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα από τον επαγγελματικό χώρο.
  6. Βιογραφικό σημείωμα.
  7. Σύντομο κείμενο στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
  8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες ΙΚΥ ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2000 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/2022, σε ποσοστό ως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://ece-msc.e-ce.uth.gr/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπεύθυνη: Καρασίμου Μαρία (Σέκερη και Χέυδεν, Πεδίον Άρεως Τ.Κ. 38334 Βόλος, τηλ. 24210-74966/74933 email: pgsec@e- ce.uth.gr).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο