Master's Studies 2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Eπιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2017-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ). Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην « Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών».

Η διάρκεια σπουδών για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι τουλάχιστον 2 εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως σε Διπλωματούχους αντίστοιχων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών. Γίνονται επίσης δεκτοί, υπό προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανήκουν στα γνωστικά πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και των ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.3685/08, όπου θα ληφθούν υπ’όψιν ο γενικός βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς την ερευνητική περιοχή προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των προσόντων και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η επιτυχής παρακολούθηση ορισμένων προπτυχιακών μαθημάτων ή/και προπαρασκευαστικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, οι επιδόσεις των οποίων δεν λογίζονται στον βαθμό Διπλώματος.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την 27η Νοεμβρίου 2017 έως την 12η Ιανουαρίου 2018 (καταληκτική ημερομηνία, δε θα δοθεί παράταση) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος.
  2. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα
  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη μορφή (4 αντίγραφα). Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Α) σύντομη έκθεση γνωστικών & ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Β) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν Γ) περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας (εφόσον ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική ή πτυχιακή εργασία).
  6. Μία φωτογραφία (επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στην αίτηση).
  7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές: Η σύνταξη και η αποστολή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τμήματος, στην σελίδα http://pgadmissions.inf.uth.gr/science-and-technology-of-ece/application/ του ιστότοπου του Τμήματος. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομιστούν και επιστολές από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.

Αιτήσεις τελειόφοιτων γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, θα προσφερθεί ένας αριθμός ανταποδοτικών υποτροφιών βάσει των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων προς ανάληψη καθηκόντων επικουρικής διδασκαλίας.

Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και κατόπιν, αφού τυπωθεί, μαζί με τα δικαιολογητικά 2-8, κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άτομο με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου στην Γραμματεία του Τμήματος. Εναλλακτικά, οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων μπορούν να αποσταλούν με οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών –courier- (παράδοση στο Τμήμα και όχι «συστημένο») στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 37 & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τ.Κ.38221

ΒΟΛΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.e-ce.uth.gr/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email:pgsec@e-ce.uth.gr)

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αν. Καθηγητής Ποταμιάνος Γεράσιμος


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
European Law and Governance School

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα