Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εξήντα (60).

2. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι όλα επιλογής (Ε), ενώ η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική (Υ). Η διάρθρωση του προγράμματος και οι τίτλοι των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές τους μονάδες (ECTS), παρουσιάζονται  παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο 

Επιλογή: Τέσσερα εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

 • Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Λογισμικού - Advanced Software Engineering (7,5 ECTS)
 • Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - Big Data Mining (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστικοί Μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό - Computational Methods For Electromagnetics (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένη Κατανεμημένη Υπολογιστική - Advanced Distributed Computing (7,5 ECTS)
 • Συστήματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων - Wireless Sensor Network Programming (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών - Advanced Computer Architecture (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φωνής και Λόγου - Advanced Topics in Speech and Language Processing (7,5 ECTS)
 • Αρχές Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης - Principles of Solid State Physics (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων CAD - Advanced Topics in CAD Algorithms (7,5 ECTS)
 • Βιοπληροφορική - Bioinformatics (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα - Special Subjects (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (15 ECTS)

Επιλογή: δύο εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

 • Ασύρματες Κινητές Τηλεπικοινωνίες Wireless Mobile Communications (7,5 ECTS)
 • Λογικές θεμελίωσης για Ευφυείς Πράκτορες Logical Foundations for Intelligent agents (7,5 ECTS)
 • Όραση Υπολογιστών Computer Vision (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Αλγορίθμων Algorithms Technologies (7,5 ECTS)
 • Σχεδίαση Χαμηλής Ισχύος Low Power Design (7,5 ECTS)
 • Σχεδίαση Ασύγχρονων Κυκλωμάτων Asynchronous Circuit Design (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη Advancedtopics in Artificial Intelligence (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Λογισμικού Συστήματος Advanced Topics in System Software (7,5 ECTS)
 • Παράλληλοι και Δικτυακοί Υπολογισμοί Parallel and Internet Programming (7,5 ECTS)
 • Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης Estimation and Detection Theory (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.


ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» είναι δύο (2) εξάμηνα ενώ η μέγιστη δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εξήντα (60) ECTS.

Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Συμβούλου ή του Επιβλέποντα Καθηγητή της Μ.Δ.Ε. ενός Μεταπτυχιακού Φοιτητή (Μ.Φ.), και σχετική αίτηση του, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μπορεί να εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) παράταση του χρόνου σπουδών του φοιτητή κατά έξι (6) μήνες, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» προσφέρεται κανονικά στους φοιτητές ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση απευθύνεται σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους κατά τις απογευματινές ώρες ή ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε ωρολογιακό πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη εργαζόμενοι φοιτητές μετά από αιτιολογημένη αίτηση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος με την ιδιότητα της πλήρους φοίτησης, εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων προβλημάτων, δύνανται μετά από απόφαση της Σ.Τ. να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. με την ιδιότητα της μερικής φοίτησης.

Η διάρκεια σπουδών στο πρόγραμμα με την ιδιότητα μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τη διπλάσια του αντίστοιχου προγράμματος πλήρους φοίτησης.

Οι σπουδαστές πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης λαμβάνουν ισότιμα διπλώματα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο