Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 10/09/2023

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Αυτόνομων Συστημάτων και της Ρομποτικής, με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων, στις επιμέρους επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που ενισχύουν την αντίληψη και ευφυία αυτών, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους ως πλήρως λειτουργικά αυτόνομα συστήματα.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

 • Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.
 • Να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο Μηχανικού, Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται σε τριάντα (30), και σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών πουπροσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά
ακαδημαϊκό έτος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση κυρίως των παρακάτω κριτηρίων:

 • Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ
 • Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ.
 • Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ.
 • Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 • Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη
 • Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.)

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και προσωπική συνέντευξη.

Φοίτηση

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και η διάρκειά του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS),
που κατανέμονται ως εξής:

 1. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων και
 2. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία και υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και οι διαμένοντες εκτός Λαμίας φοιτητές.

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα, ύψους 2.700 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα τρία (3) εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://asr.cs.uth.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://dit.uth.gr/

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

 1. Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 6.  Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική) (Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 9. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
 10.  Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής Εργασίας.
 11. Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:

 1.  Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως 10 Σεπτεμβρίου 2023
 2. Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams κατά το χρονικό διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Υποψήφιος ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).
Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-asr@uth.gr και με τίτλο/θέμα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Σ. Χ.Ε.
2023-2024 - ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 60191, 60192, 60193, 60194 κα. Καρανίκα Αθανασία.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ»
3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, περιοχή Άμπλιανη, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35100

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 60191, 60192, 60193, 60194 κα. Καρανίκα Αθανασί

Προκήρυξη/Αίτηση | Παράταση

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο