ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Msc in Data Science

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια (2018-2019)

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονοµία, Άµυνα & Ασφάλεια» του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 εξήντα (60) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην «Οικονοµία Άµυνα & Ασφάλεια» (M.Sc. in Economics, Defence and Security). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατρία (13) υποχρεωτικά µαθήµατα και δύο (2) επιλογής ή αντί µαθηµάτων επιλογής στην εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας, κατά τη διάρκεια τριών διδακτικών εξαµήνων (Η εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του Γ’ Εξαµήνου). Μέρος των µαθηµάτων προγραµµατίζεται να πραγµατοποιούνται και από απόσταση και σε πραγµατικό χρόνο για τους φοιτητές που η κατοικία τους βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από την έδρα του ΠΜΣ (εκτός Τρίπολης), διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδοµάδες και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο. Με το πέρας των σπουδών και µετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, υπάρχει η δυνατότητα απονοµής υποτροφιών. Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε ειδικότητα Χρηµατοοικονοµικών, Οικονοµικών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών, Μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, πτυχιούχοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής και του Λιµενικού Σώµατος καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειµένου προς το αντικείµενο του Π.Μ.Σ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Υπογεγραµµένη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για µεταπτυχιακές σπουδές.
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
 6. Περίληψη διπλωµατικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο (υποβολή αποκλειστικά σε µαγνητικό µέσο αποθήκευσης CD-ROM ή USB stick).
 7. Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν (υποβολή αποκλειστικά σε µαγνητικό µέσο αποθήκευσης CD-ROM ή USB stick).
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.
 9. ∆ύο (2) φωτογραφίες.
 10. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές.
 11. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 12. Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι µπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, βαθµολογεί τον κάθε υποψήφιο και τον καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηµατίσει πληρέστερη και ολοκληρωµένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, συνολικού ύψους 2.625 €. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραµµατεία Π.Μ.Σ. στην «Οικονοµία Άµυνα και Ασφάλεια» του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230128, 2710230123, fax: 2710230139, e-mail: eds@uop.gr) µέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδροµείου).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι µέχρι την έναρξη του Προγράµµατος τον Φεβρουάριο 2019. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκοµίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ στην «Οικονοµία Άµυνα & Ασφάλεια» και
Πρόεδρος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Καθηγητής ∆ηµήτριος Θωµάκος


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα