Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Κοινωνική Πολιτική (2024-2025)

Ιστοσελίδα προγράμματος

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024−2025 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3920, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 7 (10-9-2018) και της τροποποίησης αυτού (1861, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 249/5 (26-3-2024) και τις διατάξεις του Ν.4957/2022. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής ειδικεύσεις:

 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνικά Δικαιώματα
 • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
 • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://dsep.uop.gr/pms/) (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ορίζεται ως εξής, ανά ειδίκευση:

 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνικά Δικαιώματα: Έως τριάντα (30) φοιτητές
 • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας: Έως τριάντα (30) φοιτητές
 • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη: Έως τριάντα (30) φοιτητές

Διάρκεια Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή (έως 2 εξάμηνα).

Οργάνωση και Διεξαγωγή μαθημάτων - Εξ αποστάσεως μαθήματα

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η διάρκεια είναι δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Τα μαθήματα του Προγράμματος θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με πρόβλεψη υβριδικών μαθημάτων (παρουσία διδασκόντων και φοιτητών στην αίθουσα και παράλληλη παρακολούθηση εξ αποστάσεως για όσους φοιτητές το επιθυμούν).

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024 και με την προϋπόθεση ότι κατέχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους, σε εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας επικεντρώνεται σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ως επί το πλείστον σχετικό με την ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι, και στην αναγνωστική τους ικανότητα.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων πτυχιούχων του Ιουνίου 2024 στη διαδικασία επιλογής αρκεί σχετικό πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου και στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί απλώς η ορκωμοσία. Για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Δίδακτρα

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Καταβολή διδάκτρων

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: α΄ δόση: 800 € (25-30/9.2024 κατά την εγγραφή) β΄ δόση: 800 € (έως 28.02.2025) γ’ δόση: 900 € (έως 31.07.2025)

Απαλλαγή διδάκτρων

Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής των διδάκτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4957/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4957/2022 του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτήσουν δωρεάν εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των επιτυχόντων στην ιστοσελίδα https://dsep.uop.gr/pms. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Από τις αιτήσεις και τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση έως Κυριακή 28 Ιουλίου 2024. Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές με την συμπλήρωση της on line αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dsep.uop.gr/pms

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Αναφέροντας τη σειρά προτίμησης οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και στις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ:

α) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνικά Δικαιώματα,

β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

γ) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28 Ιουλίου 2024.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 3. Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη.
 6. Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 8. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του (περίπου 500 λέξεις).
 9.  Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφόσον υπάρχει) της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 10. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.
 11. Λίστα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων (εφόσον υπάρχει). Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων που αξιολογούνται είναι 4 (τέσσερα).
 12. Βεβαιώσεις συναφούς εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για κάθε ειδίκευση που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:

 • Κατά το διάστημα 1-12 Σεπτεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων ανά ειδίκευση.
 • Κατά το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2024 θα διεξαχθούν δια ζώσης οι συνεντεύξεις των υποψηφίων στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σε ειδικές περιπτώσεις θα προγραμματιστούν εξ αποστάσεως συνεντεύξεις κατά το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2024.
 • Την 14η Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας).
 • Την 24η Σεπτεμβρίου 2024 θα ανακοινωθούν/αναρτηθούν οι πίνακες επιτυχόντων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

* *Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές/ τροποποιήσεις στις ημερομηνίες με βάση τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές/τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (παράρτημα 3) και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

 • Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70%
 • Βαθμός συνέντευξης: 30%

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης και προτίμησης. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων φοιτητών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://dsep.uop.gr/pms/ οι οποίοι καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και μόνον. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες (ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ.).

Εγγραφές

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 25 - 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://dsep.uop.gr/pms/) (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, e-mail pmssep-secr@uop.gr, τηλ. 27410 74992 .

Επισυνάπτονται τα εξής παραρτήματα:

 • Παράρτημα 1 : Πιστοποίηση Γνώσης Ξένων Γλωσσών
 • Παράρτημα 2: Επικύρωση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Αλλοδαπής − Ημεδαπής και Μετάφραση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Αλλοδαπής
 • Παράρτημα 3: Φόρμα αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας

Προκήρυξη | Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο