Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (2024-2025)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://bankfin.unipi.gr/mscfinlaw/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» (Master in Banking and Finance Law)

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Παράταση Υποβολή Αιτήσεων: έως 20 Ιουλίου 2024

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2024

Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης)

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Γενικού Δικαίου καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνολικό κόστος φοίτησης: 5.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για την ολοκλήρωση των σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή πτυχίο πρώτου η δεύτερου κύκλου σπουδών από αγγλόφωνο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού 6. Πρόσφατη φωτογραφία
 6. Αντίγραφο δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 7. Μια (1) συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ ή εργοδότη **
 8. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://bankfin.unipi.gr/apply/.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο σύστημα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι συνεχής.

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται εφόσον αυτό ζητηθεί, να παραδώσουν/υποβάλλουν στη Γραμματεία πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Κριτήρια αξιολόγησης

α) Γενικός βαθμός πτυχίου (50%)

β) Συνέντευξη (50%)

Συνεκτιμώνται: Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης, άρθρα και δημοσιεύσεις, τυχόν ερευνητικές/πτυχιακές εργασίες, δημοσιεύσεις, το είδος ή/και το εύρος της εργασιακής εμπειρίας, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, κλπ

Σημειώσεις: ̵Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτοί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ̵ Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί είτε μέσω της υπηρεσίας εδώ είτε να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ.

Πληροφορίες

 • Γραμματεία: Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (1 ος όροφος, γραφείο 116 & 3 ος όροφος, γραφείο 328) Τηλ.: (210) 414 2184, (210) 414 2093, (210) 414 2153 Mail: bankfin@unipi.gr
 • Ιστότοπος του Τμήματος: https:// bankfin.unipi.gr
 • Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://bankfin.unipi.gr/mscfinlaw/

*Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://apply.xrh.unipi.gr/systatikes

Προκήρυξη | Παράταση

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο