Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc in Artificial Intelligence) (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 13/09/2023

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).
Το Δ.Π.Μ.Σ. δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2023).
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php από 26η Ιουλίου έως και την 13η Σεπτεμβρίου 2023.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών1
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος (για κάθε τίτλο σπουδών)
 5. Δύο συστατικές επιστολές που αφορούν στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του υποψηφίου (προτιμώνται συστατικές από το ακαδημαϊκό περιβάλλον των υποψηφίων)
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)
 7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., εάν υπάρχουν
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
 10. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 12. Φωτογραφία
 13. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai- kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

1 Αν δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να περατώσουν τις σπουδές τους πριν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ τον Οκτώβριο του 2023, και να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο κατά την εγγραφή τους.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επιλεχθεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια των εγγραφών επικυρωμένα όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.
Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη».
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (e-mail: ai@iit.demokritos.gr, τηλ. +30 210 6503216).

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο