Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας (2023-2024)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.msc-hem.gr/

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον υγειονομικό τομέα.

Μέθοδος διδασκαλίας: Δια ζώσης διαλέξεις με δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία απόκτησης ειδίκευσης συνδυάζοντας την εφαρμογή των οικονομικών θεωριών και μεθοδολογιών στην ανάλυση του υγειονομικού τομέα με το σχεδιασμό και την ανάλυση πολιτικής στη χρηματοδότηση και την παροχή των υπηρεσιών υγείας και αναλύει σύγχρονα προβλήματα που ανακύπτουν στη διοίκηση των οργανισμών υγείας τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι σπουδαστές προέρχονται από διάφορα γνωστικά πεδία των Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, κ.λπ), των Οικονομικών Επιστημών (Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.λπ.), και των Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής, κ.λπ) μεταξύ άλλων. Το σύνολο των σπουδαστών συνιστούν νέοι απόφοιτοι και επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς συμπεριλαμβάνοντας: κλινικούς γιατρούς και επαγγελματίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αναλυτές και στελέχη ασφαλιστικών οργανισμών και εταιρειών, απασχολούμενους στον τομέα της χρηματοδοτικής διαχείρισης και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, μέλη κυβερνητικών και μηκυβερνητικών οργανώσεων και Ρυθμιστικών Αρχών, στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε €6.000. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Τετάρτη και Παρασκευή 18.30 – 21.30 και Σάββατο 09.00 – 15.00.

Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • 1ος κύκλος: από 10/04/2023 έως 31/05/2023
 • 2ος κύκλος: από 14/06/2023 έως 26/07/2023
 • 3ος κύκλος: από 27/07/2023 έως 25/09/2023

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας. Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών1
  • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του στο Πρόγραμμα, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023.
   1 α. Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023.
   β. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο)2 .
  Δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή.
  2 Ενδεικτικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ.
 6. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
 7. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας εδώ όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση hem@unipi.gr ή κατατίθενται στη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110).

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.msc-hem.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Tηλ.: 210 414-2080, 210 414-2077, email: oik-secr@unipi.gr) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος (Tηλ.: 6984275284, email: hem@unipi.gr).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο