Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων (2023-2024)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://cybersecdatasci.cs.unipi.gr/

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ "Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων", 2023-2024, έως 17 Σεπτεμβρίου 2023 για τελευταίες θέσεις μόνο στις κατευθύνσεις:
1. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων - Infrastructure and Systems Security and Reliability.
2. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων - Business and Data Analytics.

-------------------------

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2023-2024.

Το ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (“Cybersecurity and Data Science”) έχει χρονική διάρκεια τριών εξαμήνων για φοιτητές πλήρους φοίτησης (δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και έξι εξαμήνων για φοιτητές μερικής φοίτησης, έχει τέλη φοίτησης 4.500 ευρώ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (“Cybersecurity and Data Science ”) στις εξής ειδικεύσεις:

 1. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (Information and Communication Systems Security), συντομογραφία ΑΠΕΣ.
  *Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν καλυφθεί οι θέσεις.
 2. «Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων» (Infrastructure and Systems Security and Reliability), συντομογραφία AΑΥΣ.
 3. «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων» (Business and Data Analytics), συντομογραφία ΕΑΑΔ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Θετικών ή Τεχνολογικών ή συναφών με τη θεματολογία του ΠΜΣ επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 17 Σεπτεμβρίου 2023 για τις τελευταίες θέσεις μόνο στις κατευθύνσεις:
1. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων - Infrastructure and Systems Security and Reliability.
2. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων - Business and Data Analytics.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο: εδώ και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους στο infodept@unipi.gr
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος: εδώ (ενότητα Σπουδές/Μεταπτυχιακά και ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων»)
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)*.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
 • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης από υποψήφιο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής, η
 • Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης Αγγλικής του υποψηφίου.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.
 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

* Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος μπορεί να προσκομιστεί «Βεβαίωση περάτωσης σπουδών». Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψήφιους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων http://www.cs.unipi.gr/

Κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση και κατάταξη υποψηφίων του ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:

1. Βαθμός πτυχίου (30%)
2. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ (20%) 3. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (10%)
3. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη (10%)
4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%)
5. Συνέντευξη (20%) 

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση.

Διεύθυνση Π.Μ.Σ "Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων":
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80 , Πειραιάς 18534
Γραμματεία Π.Μ.Σ «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων»
5ος όροφος Γραφείο 503 
Τηλ 210 – 4142105, 210 - 4142263 
Φαξ  210- 414 2264
Email:  MSc-CDS-info@unipi.gr

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο