Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (“Cybersecurity and Data Science ”) έχει χρονική διάρκεια τριών εξαμήνων για φοιτητές πλήρους φοίτησης (δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και έξι εξαμήνων για φοιτητές μερικής φοίτησης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (“Cybersecurity and Data Science”) στις εξής ειδικεύσεις:

 1. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (Information and Communication Systems Security), συντομογραφία ΑΠΕΣ.
 2. «Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων» (Infrastructure and Systems Security and Reliability), συντομογραφία AΑΥΣ.
 3. «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων» (Business and Data Analytics), συντομογραφία ΕΑΑΔ.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία προσφέρουν μία συνδυαστική προσέγγιση των ερευνητικών πεδίων που καλύπτει το ΠΜΣ, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε βάθος εξειδίκευσης σε ένα ερευνητικό πεδίο.

Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 15 πιστωτικών μονάδων και άνω ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). H ΜΔΕ μπορεί να εκπονείται σε συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της διδασκαλίας εξ αποστάσεως σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος.

Τα μαθήματα, η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση καθώς και οι πιστωτικές μονάδες ECTS (συντομογραφία ΠΜ) παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα. Τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κάθε ειδίκευσης, δύναται να είναι μαθήματα επιλογής στις άλλες ειδικεύσεις. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία προσφέρονται αποκλειστικά ως μαθήματα επιλογής και δεν είναι υποχρεωτικά σε κάποια ειδίκευση, θα προσαρμόζεται δυναμικά, με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών ανά κύκλο σπουδών και τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα. Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΑΥΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα.

Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και δύο (2) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΑΥΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και δύο (2) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)

 • Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (Υ ΑΠΕΣ) (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Υ ΑΠΕΣ) (6 ECTS)
 • Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας (Υ ΑΠΕΣ, AΑΥΣ) (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Υ AΑΥΣ) (3 ECTS)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα (Υ AΑΥΣ) (3 ECTS)
 • Σχεδίαση Αξιόπιστων Συστημάτων και Κρίσιμων Υποδομών (Υ AΑΥΣ) (6 ECTS)
 • Αναλυτική Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Υ ΑΠΕΣ, AΑΥΣ, ΕΑΑΔ) (6 ECTS)
 • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομία (Υ ΕΑΑΔ) (6 ECTS)
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης (Υ ΕΑΑΔ) (6 ECTS)
 • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (Υ ΕΑΑΔ) (6 ECTS)
 • Υπολογιστικά Εργαλεία Επιχειρηματικής Αναλυτικής (3 ECTS)
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (3 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (3 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)

 • Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων (Υ ΑΠΕΣ) (6 ECTS)
 • Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων (Υ ΑΠΕΣ) (3 ECTS)
 • Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού (Υ ΑΠΕΣ) (3 ECTS)
 • Ασφάλεια Λογισμικού (Υ ΑΠΕΣ, AΑΥΣ) (6 ECTS)
 • Ασφάλεια Υλικού (Υ AΑΥΣ) (6 ECTS)
 • Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων (Υ AΑΥΣ) (6 ECTS)
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Υ ΕΑΑΔ) (6 ECTS)
 • Βαθιά μάθηση και Εφαρμογές στην Ασφάλεια και στην Αναλυτική Δεδομένων (Υ ΕΑΑΔ) (3 ECTS)
 • Διαχείριση και Αναλυτική Γεωγραφικής Πληροφορίας (Υ ΕΑΑΔ) (6 ECTS)
 • Οπτική Ανάλυση Δεδομένων (Υ ΕΑΑΔ) (3 ECTS)
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας (3 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Aσφάλειας και Iδιωτικότητας (3 ECTS)
 • Αναλυτική Γράφων και Δικτύων (3 ECTS)
 • Αναλυτική Χρονοσειρών και Πρόβλεψη (3 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (Υ ΑΠΕΣ, AΑΥΣ, ΕΑΑΔ) (30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ECTS 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 90 ECTS

Συντομογραφίες:

Y: Υποχρεωτικό μάθημα

1. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (Information and Communication Systems Security), συντομογραφία ΑΠΕΣ.
2. «Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων» (Infrastructure and Systems Security and Reliability), συντομογραφία AΑΥΣ.
3. «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων» (Business and Data Analytics), συντομογραφία ΕΑΑΔ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο