ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία (2020-2021)

Β’ κύκλος προκήρυξης: Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 26η Αυγούστου, ώρα 23.59.

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο: «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management) με τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»
(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία» 

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
2. Βαθμός πτυχίου
3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full time). Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021.

Το τέλος εγγραφής για τον 1ο κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ. Με την αποδοχή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων 300 ευρώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αναλογικά σε κάθε εξάμηνο (700 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής ηλεκτρονικά με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης (παρέχεται) και των κάτωθι συνοδευτικών αποδεικτικών εγγράφων/δικαιολογητικών (συνημμένα/σκαναρισμένα αρχεία έως 10mb) στην ηλεκτρονική διεύθυνση postgrad01@hna.gr .
Πληροφορίες και έντυπα στις ιστοσελίδες: ιστοσελίδες: εδώ και εδώ

Β’ κύκλος προκήρυξης: Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 26η Αυγούστου, ώρα 23.59.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

i) Αίτηση εγγραφής (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα)
ii) Βιογραφικό σημείωμα (συνοπτικό).
iii) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
iv) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
v) Δύο ονόματα μελών ΔΕΠ ή ανωτάτων στελεχών της Ναυτιλιακής αγοράς που είναι διατεθειμένοι να αποστείλουν δύο (2) συστατικές επιστολές αν ζητηθούν, ένα εκ των οποίων οπωσδήποτε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ). vi) Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (εάν εκπονήθηκε).
vii) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, εάν υπάρχουν.
viii) Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή και προφορική δοκιμασία διαγωνίσματος.
ix) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
x) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
xi) Δύο Φωτογραφίες (ψηφιακά, αρχείο jpg, pdf)

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων τίτλο σπουδών και προσκομίζουν αντί αυτού αντίγραφο τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους πριν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής που ορίζεται κάθε φορά από τη ΕΔΕ, άλλως, δεν εγγράφονται στο ΔΠΜΣ.

Τα μαθήματα ξεκινούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τουλάχιστον έως 2 Οκτωβρίου του 2020. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος (1ος κύκλος 2020- 21) ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021 (15 μήνες).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση εγγραφής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο