Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc. in Law and Information and Communication Technologies) (2020-2021)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο διεπιστημονικό–διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020).

Η διάρκεια του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλία, το τρίτο εξάμηνο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Αν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω COVID-19, τα μαθήματα θα διεξάγονται εν όλω εξ αποστάσεως. Σε περιβάλλον άρσης των περιοριστικών διατάξεων, τα μαθήματα θα διεξάγονται, συνδυαστικά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων με άρτια επιλεγμένη – φιλική στη χρήση – πλατφόρμα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4485/2017 όπως ισχύει), η διδασκαλία εξ αποστάσεως δεν θα υπερβαίνει το 35%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβλεπόμενων τεσσάρων μαθημάτων, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών έκαστο ανά εβδομάδα διδασκαλίας, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εξ αποστάσεως διδασκαλία Τετάρτη 18:00-21:00 και δια ζώσης διδασκαλία Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 10:00-15:00.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πριν την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, θα διεξαχθεί μικρής διάρκειας σειρά εισαγωγικών διαλέξεων, τόσο σε θέματα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, όσο και σε θέματα Νομικής Επιστήμης, για τους επιλεγέντες και τις επιλεγείσες που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά θέματα στις βασικές σπουδές τους.

Στοχεύοντας στην ακόμη υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies στην αγορά εργασίας και αναγνωρίζοντας τη θετική άποψη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε κατόχους επιλεγμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών, θα προσφερθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σεμιναριακά μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης (certification) ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O. Executives), σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17024 και την κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη και αναγνώριση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων. Το κόστος των σεμιναρίων αυτών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που καταβάλουν τέλη φοίτησης, θα καλύπτεται εν όλω από τα έσοδα του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς, θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλό κόστος εξέτασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ενδεχομένως επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη της ως άνω πιστοποίησης, σε επιλεγμένο συνεργαζόμενο φορέα διαπιστευμένο (accredited) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Το διεπιστημονικό–διαθεματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχιούχοι: Νομικής Σχολής, Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, διπλωματούχοι μηχανικοί: Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Επιπλέον, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.α.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και Καθηγητριών εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων, π.χ. μέσω Skype κ.α.).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) ευρώ και, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (η πρώτη δόση μετά την αποδοχή της αίτησης και οι επόμενες δόσεις κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου τον Φεβρουάριο 2021 και του επόμενου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου τον Σεπτέμβριο 2021). Η καταβολή των τελών μπορεί να γίνει με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου έχει δικαίωμα να απαλλαγεί εν όλω της καταβολής των τελών φοίτησης εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 9 Ιουνίου μέχρι και την 14η Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στη διεύθυνση εδώ (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της αίτησης σε μορφή αρχείου MS-Word, εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης, υποβολή/κατάθεση σε φάκελο μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής), είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-Word και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης, αναλυτική βαθμολογία) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει (για τους τελειόφοιτους ότι βρίσκονται ενώπιον αποφοίτησης)
 4. Απλή αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών)
 5. Απλή αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (ή απλό αντίγραφο υποβληθείσας αίτησης που βρίσκεται σε αναμονή λήψης απόφασης)
 6. Απλό αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 7. Απλά αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, απευθείας από τους Συστήνοντες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: MSc_Law_ICT@unipi.gr)
 9. Απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 10. Απλή φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 11. Μια (1) φωτογραφία

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
«Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(
MSc in Law and Information and Communication Technologies)»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οδός Οδ. Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 504), ΤΚ 18532 Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00–16:00)

Τηλέφωνο: 210.414.2757
Webhttp://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT
EmailMSc_Law_ICT@unipi.gr
Facebookhttps://www.facebook.com/UnipiMScLawICT
Linkedinhttps://www.linkedin.com/in/UnipiMScLawICT
Twitterhttps://twitter.com/UnipiMScLawICT


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα