Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη (2023-2024)

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» (ΣΜΗΝ) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24

Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ συμμετέχουν:

 • Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (που έχει αναλάβει και τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ),
 • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων με 90 ECTS.

Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ / ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής, απόφοιτοι Τμημάτων:

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

καθώς και άλλων συναφών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και όσοι κατά τη στιγμή της αίτησης τους οφείλουν το πολύ μέχρι 5 μαθήματα ή/και τη διπλωματική τους εργασία. Σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν, μέχρι τη λήξη των εγγραφών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά περάτωσης σπουδών.

Επιπλέον των 25 εισακτέων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ και κατόπιν έγκρισης σχετικών συμφωνιών από την ΕΠΣ του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, μπορεί να επιλέγονται μέχρι πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από Ελληνικό ή Διεθνή Οργανισμό.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό Διπλώματος/Πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, την επίδοση σε διπλωματική/πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, την επαρκή γνώση ξένης γλώσσας, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος, καθώς και τις συστατικές επιστολές.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου 2023. Σημειώνεται ότι η φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα του προγράμματος, στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, το ελάχιστο διάστημα απαραίτητης φυσικής παρουσίας είναι περίπου 9 μήνες (από αρχές Οκτωβρίου 2023 έως τέλη Ιουνίου 2024). Επιπλέον, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να προσφέρει επικουρικό έργο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 ξεκινάει στις 15 Ιουνίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση όμως θα γίνει σε δύο φάσεις:

 • 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως τις 5 Ιουλίου 2023.
 • 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:

 • 1η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 5-7-2023, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2023 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων Εισακτέων. Ο αριθμός των Εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1η Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο.
 • 2η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 6-7-2023 μέχρι και 15-9-2023, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά το 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2023 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.
 • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής. Αν κάποιος που έχει αξιολογηθεί στην 1η Φάση και δεν έχει γίνει δεκτός, θεωρεί ότι έχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία να προσκομίσει, τότε μπορεί να τα αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΣMHN.
 • Oι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ.
 • Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστοτόπους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ):
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διαδικτυακή διεύθυνση εδώ.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας δηλαδή, είτε έως 5/7/2023, για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση, είτε έως 15/9/2023, για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.
Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίo «Απαραίτητα Δικαιολογητικά», ή/και στη διεύθυνση: εδώ
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν.
 3. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου, ή πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατωθεί οι σπουδές. Σε περίπτωση που δεν έχουν περατωθεί ακόμη οι σπουδές: Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης η οποία να πιστοποιεί το πλήθος των οφειλόμενων μαθημάτων του υποψηφίου.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά.
 6. Δύο συστατικές επιστολές.
 7. Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε μορφότυπο .jpg ή .png .
 8. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

Το αρμόδιο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ. ως προς τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία όπως αναφέρεται συνδυαστικά στα άρθρα 298, 304 και 307 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπλέον:
εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον «Κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα» του άρθρου 307 του Ν. 4957/2022, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για την εγγραφή για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1,του άρθρου 304 του Ν.4957/2022 το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: εδώ
Οι συστατικές επιστολές να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας από τον συντάκτη τους, στη διεύθυνση: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΣMHN.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να βρεθούν στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, στη διεύθυνση: εδώ
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996945,40 (e-mail: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr) ή στον Διευθυντή του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη (email: berberid@ceid.upatras.gr).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο