Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων (2023-2024)

Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής έως 25 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων» (Master in Contemporary Approaches to the History and the Archaeology of Cities), σύμφωνα με το ΦΕΚ (1480/Β/13.4.2021).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 4 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική (http://www.ha.upatras.gr/graduate/msc/).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πληροφορικής, καθώς και κάτοχοι πτυχίων άλλων ειδικοτήτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) με σπουδές σχετικές προς το περιεχόμενο και τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. Αίτηση δύναται να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι/ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής/εισαγωγής (σε ηλεκτρονική μορφή doc ή pdf).
  • Βιογραφικό σημείωμα (αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα).
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, καθώς και αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) η οποία πιστοποιείται με: α) τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, β) πιστοποιητικό First Certificate in English, γ) πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με τον νέο τρόπο αξιολόγησης), δ) πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, ε) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2). Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα ελέγχεται μέσω συνέντευξης. Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.
  • Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • 2 συστατικές επιστολές (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών από τους/τις υποψηφίους/ες ορίζεται η Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει, προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, τον οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο, αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση την πληρότητα και την εγκυρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στο επόμενο στάδιο.

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα και σε συνέντευξη ενώπιον της Ε.Α.Υ. Η Ε.Α.Υ. προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους επιτυχόντες, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:
1. βαθμό πτυχίου/διπλώματος,
2. δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια,
3. κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
4. συναφή επαγγελματική εμπειρία,
5. συνέντευξη (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών),
6. επίδοση σε γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η επίδοση στα ανωτέρω θα βαθμολογείται (με άριστα το 10) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές:
α. Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (ΒΠ) συντελεστής: 2 (ΒΠ x 2)
β. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ΔΠ) συντελεστής: 0,5 (ΔΠ x 0,5)
γ. Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (ΜΤ) συντελεστής: 1 (ΜΤ x 1)
δ. Συναφής επαγγελματική εμπειρία (ΣΕ) συντελεστής: 0,5 (ΣΕ x 0,5)
ε. Συνέντευξη (ΣΤ) συντελεστής: 2 (ΣΤx 2)
στ. Επίδοση σε γραπτές εξετάσεις (ΓΕ) συντελεστής:4 (ΓΕ x 4)
Επιλέγονται οι υποψήφιοι/ες που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και μέχρι της κάλυψης του μέγιστου αριθμού εισακτέων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι/ες συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό εισακτέων. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, εισάγεται ο υποψήφιος/η υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
Η εξεταστέα ύλη αναρτάται σε ξεχωριστό αρχείο.

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, (email: secr-ha@upatras.gr, τηλ.: 2610962997-99) και να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.ha.upatras.gr. Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης, τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2610962632-33.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο