Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πληροφορική Επιστημών Ζωής (2023-2024)

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 80270/Β7/24.10.03 (ΦΕΚ 1630 τ.Β’ 6.11.03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 175417/Β7/29.10.14 (ΦΕΚ 3030/10.11.14 τ.Β’) και 512/4200/06.03.15 (ΦΕΚ 491/01.04.15 τ.Β’) και επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 814/12742 Απόφαση (ΦΕΚ 1632/10.05.2018 τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.04.2018) και τις Συνελεύσεις των Τμημάτων Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (αρ. συνεδρ. 132/17.04.2018), Φαρμακευτικής (αρ. συνεδρ. 425/28.03.2018) και Βιολογίας (αρ. συνεδρ. 12/19.04.2018) του Πανεπιστημίου Πατρών. Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022 τ.Α΄), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 1379/21010 (ΦΕΚ 2972/24.07.2018 τ.Β’).

Το ΔΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Α. Βιοπληροφορική

Β. Ιατρική Πληροφορική

Με απόφαση της υπ’ αριθ. 95/18.05.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2023-2024 δεν θα προσφερθεί η ειδίκευση της Ιατρικής Πληροφορικής.

 1. Κατηγορίες εισακτέων:

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της ΕΠΣ που θα εγκρίνει τους επιλεγέντες φοιτητές. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 1. Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα.

 1. Χρονική διάρκεια:

Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 1. Τέλη φοίτησης: Στο ΔΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη (χορηγείται από τους ιστότοπους του προγράμματος http://pez.upatras.gr/ και του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.upatras.gr).
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής:
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).
 • Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022.

Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν.
 • Τρεις συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου).
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ’ όσον υπάρχουν).
 • Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Πληροφορική Επιστημών Ζωής” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ.

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη έως και 24.09.2023. 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2023, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr, είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

 1. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

Α) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).

Β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γ) Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.

Δ) Τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.

Ε) Συστατικές επιστολές.

ΣΤ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ.

Ζ)  Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 28.09.2023 και 29.09.2023.

 1. Έναρξη μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2023-2024:

Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών

26504 Ρίο Αχαΐας

Τηλ.: 2610-969114, valrapti@upatras.gr (κ. Β. Ράπτη)

Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.pez.upatras.gr

Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr

 

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο