Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσει Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nosemaxillofacial area and cranial base”, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1390/21117/29.6.18 απόφαση (ΦΕΚ 2866/18.7.2018, τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την  υπ’ αριθμ. 140/888/20562/28.6.21 απόφαση (ΦΕΚ 3216/22.7.2021 τ.Β’), όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ.  συνεδρ. 188/28.6.2021) και την ΕΔΕ του Προγράμματος με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» (αρ. συνεδρ.  12/28-1-2021) καθώς και από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 31/10.6.2021). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄ /21.7.2022), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 2531/36974/19-11-2018 (ΦΕΚ 5239/22.11.2018 τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την  υπ’ αριθμ. 140/888/20562/ 28.6.21 απόφαση (ΦΕΚ 3216/22.7.2021 τ.Β’).

 Το ΔΔΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

Κατηγορίες πτυχιούχων:

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή  Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Χρονική διάρκεια:

Η χρονική διάρκεια του ΔΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Τέλη Φοίτησης:

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 4.000 ευρώ για το ενάμιση έτος σπουδών (3 εξάμηνα). Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 50% των διδάκτρων κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών (προηγείται της εγγραφής), το 25% με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και το υπόλοιπο 25% στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτη­ση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τον ιστότοπο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, www.med.upatras.gr καθώς και από τον ιστότοπο του προγράμματος, https://rhino-skullbase-face.upatras.gr/).
 • Φω­το­αντίγραφο α­στυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας.
 • Αντίγραφο πτυ­χί­ου.
 • Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής:
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).
 • Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022.

Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π (εφ’ όσον υπάρχουν).
 • Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
 • Εάν υπάρχουν συστατικές επιστολές.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 • Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ “Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ!

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 08.06.2023 έως και 14.07.2023.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : georgiathua@upatras.gr

Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (ΕΑΥ) κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 1. Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 1. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών). Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα.
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
 • Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ.
 • Η κατοχή τίτλου ειδικότητας ή τα χρόνια της ειδικότητας.

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να φοιτούν
δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/8.9.2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β ́/16.9.2022) αποφάσεως και το άρθρο 86 του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21.7.2022).

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Δε δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26504, Ρίο Αχαΐας, Τηλ. 2610-999.264-5, email: georgiathua@upatras.gr (κα Γεωργία Θούα).
 2. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://rhino-skullbase-face.upatras.gr/
 3. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: med.upatras.gr

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο