Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων (2022-2023)

Από το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19 λειτουργεί το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΔΠΜΣ ΥΔΑ, αγγλικός τίτλος «Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/16–5–2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). To ΔΠΜΣ ΥΔΑ συνδιοργανώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ceid.upatras.gr) της Πολυτεχνικής Σχολής (αρμόδιο και για την διοικητική υποστήριξη).
 • Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (math.upatras.gr)

Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων βάσει αυτών. Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ αφορά άμεσα και στις ερευνητικές δραστηριότητες των διδασκόντων. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των δύο τμημάτων και στην επετηρίδα Research@CEID.

Tο ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM).

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 3 εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής

Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ATEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι να διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες των προαναφερθέντων Τμημάτων, συμπεριλαμβάνοντας στα δικαιολογητικά τους Αντίγραφο Καρτέλας και Βεβαίωση του Τμήματος Προέλευσης, η οποία να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α χρωστά το πολύ πέντε μαθήματα (μετά την εξέταση του Ιουνίου) ή/και τη διπλωματική εργασία. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες/επιλεγείσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 ξεκινάει στις 13 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2022. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα.  Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:

 • 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022.
 • 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:

 • 1η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 6-7-2022, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί έως 24  Ιουλίου 2022 και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων Εισακτέων. Ο αριθμός των Εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1η Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.
 • 2η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 7-7-2022 μέχρι και 11-9-2022, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022 και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.
 • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής. Αν κάποιος που έχει αξιολογηθεί στην 1η Φάση και δεν έχει γίνει δεκτός θεωρεί ότι έχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία να προσκομίσει, τότε μπορεί να  τα αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@ceid.upatras.gr . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΥΔΑ.
 • Oι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (εδώ) και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΥΔΑ https://ddcdm.ceid.upatras.gr/). • Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστότοπους. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση εδώ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 6/7/2022 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 11/9/2022 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την αίτηση συνημμένη στο πεδίο «Απαραίτητα  Δικαιολογητικά»)
 • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν.
 • Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του ΔΜΠΣ.
 • Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν περατωθεί ακόμη οι σπουδές: Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης η οποία να πιστοποιεί το πλήθος των οφειλόμενων μαθημάτων του υποψηφίου ή Υπεύθυνη Δήλωση (1599/ του υποψηφίου με το πλήθος των οφειλόμενων μαθημάτων.
 • Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής.
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.
 • Δύο συστατικές επιστολές που πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηsecretary@ceid.upatras.grΣτο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η φράση «Συστατική Επιστολή ΔΠΜΣ YΔΑ». Παρακαλούνται οι συγγραφείς των επιστολών να συμπεριλάβουν και σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον οργανισμό που ανήκουν.

Η επιλογή θα γίνει κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων που συνολικά τεκμηριώνουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 6,5 στα 10 (6,5/10), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου που είναι σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, τις συστατικές επιστολές και την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που είναι απολύτως απαραίτητη. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2022. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ καθώς επίσης και από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (τηλ. 2610-996940, 2610-996945).

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο