Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Για τη λήψη ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε τρία (3) από τα προσφερόμενα ως κατ’ επιλογή μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

Α' Εξάμηνο 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Methods for Statistical Data Analysis) (7,5 ECTS)
 • Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων (Algorithms for Data Science) (7,5 ECTS)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (δύο από τα παρακάτω)

 • Ανάλυση και Διαχείριση Χωροχρονικών Δεδομένων (Analysis and management of spatial-temporal data) (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι Μητρώων και Υπολογιστικά Εργαλεία στην Επιστήμη Δεδομένων (Matrix Methods and Tools in Data Driven Science) (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Performance Evaluation of Information Systems) (7,5 ECTS)
 • Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα (Quality of Service in Networks) (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (Special Topics in Artificial Intelligence) (7,5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ρομποτική (Artificial Intelligence in Robotics) (7,5 ECTS)
 • Κυβερνοασφάλεια(Cybersecurity) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Τεχνικές διαχείρισης και εξόρυξης για δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data Management and Mining Methods) (7,5 ECTS)
 • Αποκεντρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Decentralized Systems for Big Data Management)(7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα (Research Methodology and Case Studies in Data Driven Decision Making) (7,5 ECTS)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από τα παρακάτω)

 • Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων (Advanced Topics in Algorithm Engineering) (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων Επιστήμης Δεδομένων (High Performance Computing for Data Sciences) (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση (Applied Bayesian Statistics and Simulation) (7,5 ECTS)
 • Πιθανοτικά Μοντέλα με Χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Probabilistic Models for Data Driven Decision Making) (7,5 ECTS)
 • Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων (Intelligent Decision Making Systems) (7,5 ECTS)
 • Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία (Multivariate Data Analysis and Statistical Inference) (7,5 ECTS)
 • Πιθανοτικές Μέθοδοι για Πολύπλοκα Δίκτυα (Probabilistic Methods for Complex Networks) (7,5 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (MSc Thesis) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο