Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία (2023-2024)

Προκήρυξη «Για την πλήρωση μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδ. έτους 2023-2024».

1. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» στην υπ’ αριθμ. 7/16.06.2023 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» για το ακαδ. έτος 2023-2024.

2. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

3. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην διεπιστημονική περιοχή της «Ιατρικής Χημείας» και «Χημικής Βιολογίας». Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η εκπαίδευση των πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων στον Σχεδιασμό, Σύνθεση και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών, β) η ανάπτυξη ενός ζωτικού τομέα της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζεται με την Φαρμακευτική Βιομηχανία και γ) η βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας.

4. Τα μαθήματα και εργαστήρια θα συνοδεύονται από την υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και θα πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ερευνητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
Τα μαθήματα, τα εργαστήρια και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα κατανεμημένα στα τρία πρώτα εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο εξάμηνο.

5. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

6. Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό πτυχίου, β) τη βαθμολογία των σχετικών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων, γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία εφόσον αποτελούσε προϋπόθεση για τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει σχέση με το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ., δ) την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ε) την αξιολόγηση του υποψηφίου στην συνέντευξη. Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψη: α) η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών), β) η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, γ) η κατάθεση τουλάχιστον δύο (2) συστατικών επιστολών από καθηγητές του τμήματος αποφοίτησης, δ) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος εδώ από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέσω του ψηφιακού άλματος (εκτός των v και viii) είναι τα παρακάτω:
i. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ii. Βιογραφικό σημείωμα.
iii. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
iv. Αντίγραφο πτυχίου.
v. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ΄ όσον υπάρχει, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email: chemsecr@upatras.gr).
vi. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ΄ όσον υπάρχουν).
vii. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
viii. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου). Οι συστατικές επιστολές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας. Δύναται η αποστολή τους από τους συντάξαντες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: email, chemsecr@upatras.gr)
ix. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν στην συνέχεια και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας στο ισόγειο του Βορείου κτηρίου, οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για συνέντευξη. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή τρόπου πραγματοποίησης της συνέντευξης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Το ΔΠΜΣ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης (δίδακτρα)

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας,

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο