Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων (2024-2025)

Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», ακαδ. έτους 2024-2025

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. στην υπ’ αριθμ. 12/23.04.2024 συνεδρίασή της και σύμφωνα με την Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος (ΦΕΚ 5806/τ.Β΄/ 04.10.2023), αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στην:
Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο.
Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπ’ όψη:
α) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου.
β) Η βαθμολογία σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία άπτονται του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ., όπως Βιοχημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Κλινική Χημεία, Φαρμακολογία, Βιοπληροφορική, Βιοφυσική και άλλα συναφή. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο να εμπίπτει σε κάποιο(α) από τα παραπάνω μαθήματα, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Ε.Π.Σ. και εισήγηση της Ε.Α.Υ.
γ) Η επίδοση στην πειραματική πτυχιακή (διπλωματική) εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο, και με αξιολόγηση ανάλογη με την βαρύτητά της. Ως βάση θεωρείται η βαρύτητα 20 Πιστωτικών Μονάδων που έχει η ετήσια πειραματική πτυχιακή εργασία.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower), υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης Αγγλικού Βιοχημικού κειμένου.
ε) Συνέντευξη του υποψηφίου, στην οποία συνυπολογίζονται: (ι) η εκτίμηση του ενδιαφέροντός του για το πρόγραμμα και την επιστήμη, (ιι) η αποτίμηση της πιθανής προηγούμενης ερευνητικής δραστηριότητάς του, (ιιι) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Χημείας και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σεμινάρια και διαλέξεις προσκεκλημένων ερευνητών, στις αίθουσες διδασκαλίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», όπως ορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Υπάρχει και η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως σε ποσοστό που ορίζεται κάθε φορά από τον ισχύοντα νόμο.

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 1500€. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου 4957/2022 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., που έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του 7,5/10 και των οποίων ο μέσος όρος του ατομικού εισοδήματος, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, τα εισοδήματα των δύο τελευταίων φορολογικών ετών, για τα οποία κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 86.3 του νόμου 4957/2022, η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να απονέμει επί πλέον υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές κανονικής φοίτησης στη βάση αξιοκρατικής επιλογής, με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια, όπως: βαθμολογία προηγούμενου εξαμήνου, ιδιαίτερη επίδοση σε μάθημα ή σε πειραματική εργασία, δημοσίευση σε εξαιρετικό περιοδικό, και εφ’ όσον οι διατιθέμενοι σε αυτήν πόροι το επιτρέπουν.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος matrix.upatras.gr) από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι και τις 20/9/2024

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) αίτηση συμμετοχής,
β) αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα,
ε) αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),
ζ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),
η) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει),
θ) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν),
ι) φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
κ) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο οποίο να φαίνεται το επίπεδο γνώσεων και ο τρόπος πιστοποίησης.
λ) βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610996204, 2610996203
email: chemsecr@upatras.gr
URL: https://www.chem.upatras.gr

Γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στις 25/9/24 και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (Βόρειο Κτίριο Χημείας, ισόγειο) ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για συνέντευξη, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Για όσους υποψηφίους δεν έχουν διδαχθεί τα τρία προπτυχιακά μαθήματα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγησή τους, και υποχρεωθούν σε εξέταση, η εξέταση αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1-4/10 σε αίθουσες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά τις συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο