Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική (2023-2024)

Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών-«Δημόκριτος» (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.) λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης 819/12751/24.04.2018 (ΦΕΚ 2135/τ.Β΄/11.06.2018) και της απόφασης 1824/26125/03.08.2018 (ΦΕΚ 3896/τ.Β΄/07.09.2018) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την απόφαση 148/926/21822/08.07.2021 (ΦΕΚ 3378/τ.Β΄/28.07.2021) και 44846/14.06.2022 (ΦΕΚ 3244/τ.Β΄/24.06.2022), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 την εισαγωγή έως και δέκα πέντε φοιτητών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική».

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν:
1) Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
3) Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
4) Αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία από μη ελληνικά πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους του Εθνικού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Αναγνώρισης και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.):
National Registry of Foreign Recognized Higher Education Institutes – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr), και,
National Registry of Foreign Recognized Academic Title Types – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr)
Κατά τα λοιπά, θα εφαρμοστούν, τα προβλεπόμενα το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
  • Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική εργασία (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
  • Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

Τα κριτήρια εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη εδώ να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:
1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από τη διεύθυνση του Τμήματος στο διαδίκτυο: εδώ)
2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (για τους τελειόφοιτους επισύναψη δήλωσης ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών).
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
7. Φωτογραφία.
8. Δύο συστατικές επιστολές (σε περίπτωση που είναι σφραγισμένες, στέλνονται εντύπως).
9. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
10. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επίσης, καλούνται να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (από τα ανωτέρω) εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610996304) τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από τη διεύθυνση του Τμήματος στο διαδίκτυο: εδώ)
2. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
3. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.
4. Δύο συστατικές επιστολές.
5. Φωτογραφία.

Η ημερομηνία για την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχονται στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων Τμημάτων:
www.matersci.upatras.gr
www.ece.upatras.gr
www.inn.demokritos.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής:
1. Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: paspalak@upatras.gr, τηλ.: 2610996318.
2. Καλύβας Γρηγόριος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: kalivas@ece.upatras.gr, τηλ.: 2610996424.
3. Βασιλοπούλου Μαρία, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών – «Δημόκριτος» (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.), email: m.vasilopoulou@inn.demokritos.gr, τηλ.: 2106503269.
Διευκρινίσεις σχετικές με τις αιτήσεις δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Π. Μπόμπολα, e-mail: bobola@upatras.gr, Τηλ.: 2610996304).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο