Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση (2017-2018)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 20 Μαρτίου 2018

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) ανακοινώνει την έναρξη του τέταρτου (4ου) κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση (Ε.Ο.Δ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» (Master's in European Integration and Governance).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Στον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος που αναμένεται να αρχίσει στις 23/03/2018, ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35).

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά και είναι συνολικά δέκα (10), πέντε στο Α’ εξάμηνο σπουδών και πέντε στο Β’ εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο δόσεις:

α) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών το ποσό των 1.800 ευρώ και

β) με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 20/03/2018 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: eod@uom.gr, (ώρες λειτουργίας 10:00 – 15:00) αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση ή με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ. ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ. ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία)
  6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση
  7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας
  8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν)
  10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50 Ευρώ στο λογαριασμό του Π.Μ.Σ. στην Τράπεζα Πειραιώς5202-075386-508 (IBAN: GR07 0172 2020 0052 0207 5386 508). Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση: Ονοματεπώνυμο, Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ., Παράβολο εξέταστρων φακέλου. Το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται με την αίτηση.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει α) την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν (συντελεστής βαρύτητας 75%) και β) συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (συντελεστής βαρύτητας 25%). Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών [σε φωτοαντίγραφα (απλά ή επικυρωμένα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Ν. 4250/2014].

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΕΟΠΣ στον 4ο όροφο του κτιρίου ΚΖ, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: eod@uom.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.uom.gr/index.php?tmima=249&categorymenu=3 καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ε.Ο.Δ. www.eod.uom.gr.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σκιαδάς Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο