Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (για νέους πτυχιούχους) (2017-2018)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ουκύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Νέους Πτυχιούχους το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες – Master in International Business (MIB)».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 4ο κύκλο του ΠΜΣ, που θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2018, θα είναι 60. Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα κριτήρια επιλογής παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή Λέκτορες. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από την ιστοσελίδα ή τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
  6. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission Test), εάν υπάρχουν (προαιρετικό). Τα αποτελέσματα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-54.
  7. Μεταφρασμένο και επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του. Για το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ή Πτυχίο από αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.
  8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
  10. Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30€. Το χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΠΜΣ τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμ. λογαριασμού: 5202 075295 952, IBAN: GR37 0172 2020 0052 0207 5295 952. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και ο κωδικός έργου, που θα ανακοινωθεί σύντομα. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας και GMAT δύναται να προσκομιστούν μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Υποτροφίες (100%, 50% ή 25% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων) παρέχονται στο 10% του αριθμού των εγγραφέντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης κατά την αξιολόγηση. Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ), δηλαδή ολόκληρο ή μέρος του κόστους του προγράμματος επιστρέφεται στην επιχείρηση ή τον οργανισμό από την εργοδοτική εισφορά 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα, Πατλάκα Μαρία στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιώροφος) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891212, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mib.ode.uom.gr/, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr, στο Facebook https://www.facebook.com/mib.uom, στο Twitter https://twitter.com/MIB_UOM, στο Linkedin https://www.linkedin.com/groups/8492618 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mib@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στη Γραμματεία είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00 – 17:00.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου

Καθηγητής


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο