Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (2024-2025)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουνίου 2024 - 30 Ιουνίου 2024.

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με τις εξής ειδικεύσεις:

α. Εκπαίδευση Ενηλίκων

β. Ειδική Αγωγή

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν από 03/06/2024 μέχρι και τις 30/06/2024 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια. (διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ και στο κάτω μέρος της παρούσης σελίδας)
 • Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) ελληνικού ΑΕΙ (η ΤΕΙ) ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1 για μία από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 «πολύ καλής» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
 • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (και πρώην ΤΕΙ) και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσομάθειας στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών/τριών όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Σε περίπτωση υποψηφίου/ας με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα δικαιολογητικά αφορούν στις σχετικές γνωματεύσεις/ πιστοποιήσεις από τους αρμοδίους κρατικούς φορείς. Η αναγνώριση των τίτλων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής:

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και o κανονισμός του ΠΜΣ και αντιστοιχίζονται με μονάδες ως εξής:

Ο βαθμός του πτυχίου παίρνει έως και 20 μονάδες, δηλαδή ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται X 2. Ως πρώτο πτυχίο λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο που ορίζει ο ίδιος ο υποψήφιος στην αίτηση εισαγωγής που υποβάλει στη Γραμματεία. Η συνολική βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις είναι έως και 80 μονάδες, ενώ κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20 (μόνο ακέραιοι αριθμοί). Η βάση για κάθε μάθημα είναι το 10. Στη λίστα των επιτυχόντων περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα. Ο γενικός βαθμός επίδοσης που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2.

Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι εκατό (100). Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά στον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων της  κάθε ειδίκευσης.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

 • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.
 • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 κατ’ έτος (30 ανά κατεύθυνση).

Στo Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα γίνονται δεκτοί/ές:

α) πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

β) πτυχιούχοι  άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι (και πρώην Τ.Ε.Ι.) της χώρας,

γ) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, όλων των προηγούμενων κατηγοριών απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1.

Για όλους τους/τις υποψηφίους/ες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1 μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 «πολύ καλής» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των προαναφερθέντων τμημάτων, οι οποίοι/ες θα έχουν πάρει το πτυχίο τουςή τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν από την κοινοποίηση του πίνακα των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ και οι αλλοδαποί υπότροφοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Διεξαγωγή εξετάσεων:

Διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε δύο γνωστικά αντικείμενα για κάθε ειδίκευση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ως ακολούθως:

Ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων»:

 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή»:

 • Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον σύνδεσμο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» (εδώ) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2024. Το ακριβές πρόγραμμα καθώς και τυχόν αλλαγές θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές διάστημα. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο 422 της Γραμματείας του ΠΜΣ (κτ. ΓΔ, όρ. 4ος, ώρες κατάθεσης αιτήσεων: 11:00-13:00 ΔΕ-ΠΑ) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με ημερομηνία σφραγίδας αποστολής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία του ορισθέντος διαστήματος.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»
Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 422, κτίριο ΓΔ, 4ος όροφος
(Θυρίδα 190)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο