Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η ειδίκευση της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση), το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, το πεδίο σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διοίκησης φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της διαχείρισης/ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και γενικά τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης.

Η ειδίκευση της «Ειδικής Αγωγής» καλύπτει όλο το πεδίο της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών και στελεχών ειδικών στην πρόγνωση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς και στη διδασκαλία, αποκατάσταση και εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσα από την παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

 

Για την ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Το Α' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).

Το Β' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).

Το Γ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το Δ' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και (β) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ.

Α' εξάμηνο

 • Διδακτική Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών Υ (10 ΕCTS)
 • Επιστημολογικές και ηθικές προϋποθέσεις της Διά Βίου Μάθησης Υ (10 ΕCTS)
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών στη Διά Βίου Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων ΥΕ (10 ΕCTS)

Β' εξάμηνο

 • Διά Βίου μάθηση και αγορά εργασίας Υ  (10 ΕCTS)
 • Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων: Μικροδιδασκαλίες και εμπειρία πεδίου Υ  (10 ΕCTS)
 • Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαίδευση e-εκπαιδευτών ενηλίκων (Εκπαιδευτές από απόσταση) ΥΕ  (10 ΕCTS)
 • Παγκοσμιοποίηση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση ΥΕ  (10 ΕCTS)

Γ' εξάμηνο

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία των ενηλίκων Υ (10 ΕCTS)
 • Ψυχολογία της εργασίας και της Διά Βίου Μάθησης Υ (10 ΕCTS)
 • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων και Οργανισμών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΥΕ (10 ΕCTS)

Δ' εξάμηνο

 • Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εμπειρία πεδίου Υ (10 ΕCTS)
 • Μεταπτυχιακή εργασία Υ (20 ΕCTS)

Σύνολο 120 ECTS

 

Για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Το Α' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).

Το Β' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).

Το Γ΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1) και (β) την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) που πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ.

Το Δ' εξάμηνο περιλαμβάνει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ. Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:

Α' εξάμηνο

 • Ειδικά θέματα Έρευνας Εγκεφάλου Υ (10 ΕCTS)
 • Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ Υ (10 ΕCTS)
 • Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώδους/ φοβικού παιδιού ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Ψυχοδιαγνωστικά μέσα στην ειδική αγωγή ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Παιδαγωγική Χρήση της Υποοτηρικτικής Τεχνολογίας στην Ειδική Αγωγή ΥΕ (10 ΕCTS)

Β' εξάμηνο

 • Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό Υ (10 ΕCTS)
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρία και πράξη Υ (10 ΕCTS)
 • Λειτουργικές γνώσεις και δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία και βαριές αναπηρίες ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης ΥΕ (10 ΕCTS)

Γ' εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) Υ (20 ΕCTS)
 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση ΥΕ (10 ΕCTS)
 • Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή ΥΕ (10 ΕCTS)

Δ' εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή εργασία Υ (30 ΕCTS)

Σύνολο 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο