Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων - Master in Human Resource Management (2021-2022)

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του τρίτου (3ου) κύκλου υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» (Master in Human Resource ManagementMHRM)». Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 3ο κύκλό του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 θα είναι κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (email: hrm@uom.edu.gr). Η αίτηση υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή με τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί σε φυσικό φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 έως και την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021Συγκεκριμένα, στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/δίπλώματος.
  4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
  5. Δύο συστατικές επιστολές. Ενδεικτικό έντυπο συστατικής επιστολής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι (με εργασιακή εμπειρία έως 12 μήνες) προσκομίζουν αποδεικτικά εμπειρίας εφόσον υπάρχουν.
  7. Πρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις - βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, γνώση χειρισμού Η/Υ.
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή από επαγγελματικό/ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί με βάση την Αγγλική γλώσσα ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
  9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στον τηλεφωνικό αριθμό 2310891521 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@uom.edu.gr.

Η αίτηση - προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν - θα πρέπει να αποσταλεί και σε φυσικό φάκελο συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - ακριβή και ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων - στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη (ημερομηνία αποστολής έως τις 28 Ιουνίου 2021).Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο