Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (2024-2025)

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξηυποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (MasterofArtsin Education: Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με επιμέρους πρόσθετες ειδικεύσεις:

 1. Ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες
 2. Οπτική αναπηρία
 3. Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 18/7/2024 μέχρι και τις 6/9/2024 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ (θα βρείτε στο site του ΠΜΣ)
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (jpg κτλ.)
 4. Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
 5. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν
 6. Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
 8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
 9. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
 10. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή
  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
  • Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
  • Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
 11. Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις / πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Τα μαθήματα στο ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που
συνδυάζουν: α) σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β) ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%
των πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ. Εξαιρείται η Πρακτική Άσκηση των Μ.Φ. που υλοποιείται με φυσική παρουσία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε άλλους φορείς Ειδικής Αγωγής, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 3.490 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές που πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε
περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/ φοιτητριών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό́ που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό́ (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά́ ακαδημαϊκό έτος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε διακόσια-σαράντα (240) άτομα κατ’ έτος και ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς
υποψηφίους απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1.

Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2) της Αγγλικής γλώσσας. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου «καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Διευκρινιστικά ως προς τα παραπάνω αναφέρονται τα εξής:

 • Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας οφείλουν να τις συμπεριλάβουν στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα διαπιστώνει εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να καταθέτουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο Α.Ε.Ι..

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου τους.

Συγκεκριμένα:
Α. Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή η Συντονιστική Επιτροπή εφόσον της έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα αυτή από τη Συνέλευση του Τμήματος, είναι αρμόδια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.
Β. Εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα 1.
Γ. Οι υπότροφοι του ΙΚΥ και οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ, εισάγονται χωρίς αξιολόγηση.

Η επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, και με ανώτερο
αριθμό τα 100 μόρια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ.,παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στον αριθμό 2310891605
(καθημερινά 11:00-13:00) καθώς και στο e-mail: metekpe@uom.edu.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όλα τα έγγραφα σκαναρισμένα) της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

Κόστος Προγράμματος: 3490 ευρώ

Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, γραφείο ΙΜ7Β, Γραμματεία ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

Τηλέφωνο 2310 891605
Email: metekpe@uom.edu.gr

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο