Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή έμφαση στην ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες των ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, το Π.Μ.Σ. προσφέρει μαθήματα που (α) συμβάλλουν στην επίτευξη μιας γενικής επιστημονικής συγκρότησης υψηλού επιπέδου σε θέματα Ειδικής Αγωγής
και (β) επιτρέπουν την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς της ειδικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

2. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών:

- Το Α΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ΠΜ (ECTS), και περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα.
- Το Β΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1), β) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, και γ) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι (ΜΔΕ). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κάποιου/κάποιων εκ των μαθημάτων επιλογής. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.
- Το Γ΄ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και περιλαμβάνει την α) Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑΙ) και β) τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (ΜΔΕ).
- Το Δ΄ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και α) περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΑ ΙΙ) και β) τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (ΜΔΕ).

Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα για όλες τις ειδικεύσεις

 • Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και σε μονάδες ειδικής αγωγής (8 ECTS)
 • Εκπαίδευση εφήβων και νέων ενηλίκων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού (8 ECTS)
 • Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (8 ECTS)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα για όλες τις ειδικεύσεις

 • Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με τη Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (7 ECTS)
 • Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην Εργασία (7 ECTS)

Μαθήματα Ειδίκευσης

 • Διδασκαλία ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (8 ECTS)
 • Διδασκαλία λειτουργικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες (8 ECTS)
 • Παραγωγή Απτικού και Απτικο-ακουστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για Άτομα με Πρόβλημα Όρασης (8 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι: Προσδιορισμός θέματος, ανασκόπηση βιβλιογραφίας (8 ECTS)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Ειδίκευσης

 • Πρακτική Άσκηση Ι: Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (15 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΙΙ: Kαθορισμός εργαλείων και διαδικασιών, ολοκλήρωση ερευνητικής πρότασης, υλοποίηση έρευνας (15 ECTS)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Ειδίκευσης

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (15 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΙΙΙ: Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων - συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120


3. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά στα μαθήματα (π.χ. τίτλος, περιεχόμενο, ιδιότητα, εξάμηνο διδασκαλίας) θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΠΜΣ.

4. Οι φοιτητές κατανέμονται εξίσου σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Στη δήλωση επιλογής οι φοιτητές αναφέρουν τις προτιμήσεις τους με σειρά προτεραιότητας. Εφόσον οι προτιμήσεις για ένα μάθημα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση ίσης κατανομής, για την ικανοποίηση της επιλογής λαμβάνεται ως κριτήριο η σειρά (τα μόρια) εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αλλάξει ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα, να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κάποιου/κάποιων εκ των μαθημάτων επιλογής ή η αλλαγή ιδιότητας ή/και εξαμήνου των μαθημάτων. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.

5. Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - που δεν θα ξεπερνάν το 35% του συνόλου των μαθημάτων, όπως ορίζεται στον νόμο 4485/2017 άρθρο 30.

6. Σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών: α) ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος ανά διδάσκοντα δεν ξεπερνά τους 9 φοιτητές, β) ο λόγος του μέγιστου αριθμού ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προς τον αριθμό των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών δεν είναι μεγαλύτερος του 2/5, και γ) ο λόγος του μέγιστου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προς τον αριθμό των διδασκόντων δεν είναι μεγαλύτερος του 1/6.

7. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

8. Η διδασκαλία και η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο