ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism

1. Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή έμφαση στην ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες των ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, το Π.Μ.Σ. προσφέρει μαθήματα που (α) συμβάλλουν στην επίτευξη μιας γενικής επιστημονικής συγκρότησης υψηλού επιπέδου σε θέματα Ειδικής Αγωγής και (β) επιτρέπουν την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς της ειδικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
2. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών:
- Το Α΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ΠΜ (ECTS), και περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).
- Το Β΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: α) τρία (3) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, β) την Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑ), και γ) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι (ΜΔΕ). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κάποιου/κάποιων εκ των μαθημάτων επιλογής. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.
- Το Γ΄ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΑ) και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (ΜΔΕ).
- Το Δ΄ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (ΜΔΕ).

Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το κάθε μάθημα διδάσκεται για 13 εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες
ανά εβδομάδα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Ιδιότητα ECTS

 • Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και σε μονάδες ειδικής αγωγής Υ 8
 • Εκπαίδευση εφήβων και νέων ενηλίκων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού Υ 8
 • Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Υ 8
 • Διδασκαλία ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες Ε 6
 • Διδασκαλία λειτουργικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες Ε 6
 • Παραγωγή Απτικού και Απτικο-ακουστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για Άτομα με Πρόβλημα Όρασης Ε 6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Ιδιότητα ECTS

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Υ 7
 • Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και
 • Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με τη Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Υ 7
 • Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην Εργασία Υ 7 
 • Πρακτική Άσκηση Ι: Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑ 4
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι: Προσδιορισμός θέματος, ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΜΔΕ 5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Ιδιότητα ECTS

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑ 25
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΙΙ: Kαθορισμός εργαλείων και διαδικασιών, ολοκλήρωση ερευνητικής πρότασης, υλοποίηση έρευνας ΜΔΕ 5
 •  

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα Ιδιότητα ECTS

 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΙΙΙ: Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων - συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας ΜΔΕ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο