Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας του 28ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Στα εξάμηνα Α’ και Β’ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.  

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγησή τους στις β’ και γ’ φάσεις οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας.  Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι στη β’ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 28ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τέλη Σεπτεμβρίου 2021, θα είναι το μέγιστο ογδόντα (80), μόνο στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων, με ελάχιστο αριθμό φοιτητών τους σαράντα (40) ανά τμήμα.  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 24 Αυγούστου 2021 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Ηλεκτρονική Αίτηση (Δείτε οδηγίες υποβολής και κατεβάστε την αίτηση από το σχετικό σύνδεσμο στο τέλος της ανακοίνωσης)

2.  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος.

5.  Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (μπορεί  να γίνει  χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή άλλης επιστολής).  Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr

6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).

Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-basedtest) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – DepartmentCode 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

7.   Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)

8.  Αποτελέσματα εξετάσεων  GMAT (Graduate Management Admission Test). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-66.

9. Αποδεικτικά άλλων προσόντων όπως πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακά, επιπλέον ξένες γλώσσες.

10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις.

11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. Η βεβαίωση ενσήμων μπορεί να εκδοθεί online από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

eΕΦΚΑ>Ασφαλισμένοι>Μισθωτοί>Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Σημειώσεις:

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας και GMAT δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από τη μέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://uom.gr/mba) αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (απαιτείται βεβαίωση από τη σχολή τους) το αργότερο έως 30/09/2021 για να μπορέσουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Πέμπτη 16.30' - 21.30'.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Βαθμός πτυχίου 40%
  • Πρόσθετα: GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακά, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις κα 30%
  • Επαγγελματική Εμπειρία 10%
  • Συνέντευξη 20%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 4.500€. 

Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr).  

 Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά, καθημερινά: 11:30-14:00.

Σημείωσηοι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 02/08/2021 έως και 20/08/2021.

 Τρόπος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας:

 Με ηλεκτρονική υποβολή. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στον παρακάτω σύνδεσμο dropbox, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Δημιουργείτε ένα φάκελο στον Η/Υ σας με την ονομασία «Αίτηση_Επώνυμο_Όνομα».

2. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την Αίτηση ηλεκτρονικά. (Για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστείτε την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader. Αν δεν το έχετε, κατεβάστε το από εδώ AcrobatReaderDC.)

3. Μέσα στο φάκελο βάζετε την Αίτηση που συμπληρώσατε και όλα τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf, τα οποία θα έχουν την αρίθμηση και την ονομασία που υπάρχει στην προκήρυξη.

4. Στη συνέχεια συμπιέζετε τον φάκελο  σε αρχείο (zip/7zip/rar) και τον υποβάλετε (drag&drop) στον σύνδεσμο dropbox: εδώ

 Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και πατήσετε Upload

Αν επιλέξετε την υποβολή των δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο μπορείτε να το στείλετε: ταχυδρομικά  ή  με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  ή  τον αφήνετε στο θυρωρείο του Πανεπιστήμιου με την ένδειξη Γραμματεία ΜΒΑ.

Σημαντικό: Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να στείλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση στο mba@uom.edu.gr.

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier πρέπει να έχουν σήμανση ημερομηνίας έως 16/07/2021 και να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γραμματεία ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Εγνατία 156,ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ.2310-891530

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως 24 Αυγούστου 2021

 Παρακαλούμε, δείτε οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης στο: Λήψη Αρχείων / Downloads

Ισχύουν οι περιορισμοί λόγω Covid 19.

 Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις ακαδημαϊκές δομές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνεται, κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικά μέσα.

 Οι ώρες εξυπηρέτησης και εισόδου του κοινού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών μέτρων ορίζεται στη μία (1) ώρα ημερησίως, συγκεκριμένα δε από 11 π.μ. έως 12 μ., και μόνο για επείγουσες υποθέσεις που απαιτούν τη δια ζώσης επικοινωνία, όταν η διεκπεραίωση της υπόθεσης δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικές διαδικασίες και μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Οδηγίες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Αίτηση

Έντυπο συστατικής επιστολήςΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο