Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση συνολικά δέκα (10) μαθημάτων, οκτώ (8) υποχρεωτικών και δύο (2) επιλογής, τα οποία ισοδυναμούν με εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου και ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου ολοκληρώνονται σε 13 πλήρεις εβδομάδες.

Στην έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, για την κατάλληλη προετοιμασία και διασφάλιση της επιστημονικής αρτιότητας της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές παρακολουθούν το προπαρασκευαστικό μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας», η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου θα οδηγεί στην έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα παρέχεται υπό τις ακόλουθες μορφές:

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Quantitative Methods for Business Decisions) (6 ECTS)
 • Διοικητικό Μάρκετινγκ (Marketing Management) (6 ECTS)
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Principles of Economic Theory and Policy) (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) (6 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) (6 ECTS)
 • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) (6 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Leadership, Communication and Public Relations)
 • Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία (Tax and Bank Laws)
 • Θέματα Εμπορικού / Εργατικού Δικαίου (Special Topics in Commercial and Labor Law)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management)
 • Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Systems)
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών (Organizational Behavior and the Management of Change)
 • Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση (International Trade and Finance)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επίδοσης της Επιχείρησης (Analysis of Financial Performance of an Enterprise)
 • Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ (Strategic Marketing Management)
 • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Νομική και Χρηματοδοτική Διάσταση (Contemporary Financing Contracts: Legal and Financial Approach)
 • Ελληνική Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Greek Labor Market and European Integration)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης/Ηλεκτρονικό/Εμπόριο (Management Information Systems/Electronic Commerce)
 • Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου (Investment and Portfolio Analysis)
 • Στρατηγική Ανάλυση της Κυβέρνησης και Επιχειρήσεων (Government and Business Strategic Analysis)
 • Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων (Business Risk Management)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management)
 • Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Industrial Relations in the EU and International Human Recourse Management)
 • Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Communication and Human Relations in Human Resource Management)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Special Issues in Human Resource Management)
 • Συστήματα Κινήτρων, Αμοιβών και Σταδιοδρομίας στις Επιχειρήσεις (Performance, Incentives, Compensation and Career Management)
 • Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (Special Issues in Labor Law and Collective Bargaining)
 • Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Quality Systems and Human Resources Utilization)
 • Προβολή και Διαφήμιση (Promotion and Advertizing)
 • Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research)
 • Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management)
 • Τραπεζικό Μάρκετινγκ (Bank Marketing)
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing)
 • Βελτίωση Ποιότητας και Μάρκετινγκ (Quality Improvement and Marketing)
 • Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές (Financial Institutions and Markets)
 • Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως (Working Capital Management)
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
 • Ανάλυση και Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Exchange Rate Analysis and Forecasting)
 • Χρηματοοικονομική Αστάθεια και Επενδυτική Συμπεριφορά (Financial Instability and Investors Behavior)

 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας.

Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα, καθώς και άλλα οργανωτικά θέματα που άπτονται της επιλογής και παράδοσης των μαθημάτων θα γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή δύναται, μετά από διερεύνηση των αναγκών του προγράμματος, να αποφασίζει την προσφορά προπαρασκευαστικών-σεμιναριακών μαθημάτων.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο