Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (2023-2024)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων μέχρι τις 09/06/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 09/06/2023 και ώρα 12 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ
• 17 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
• 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία
• 10 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά (στα Αγγλικά)
• 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Για τα Θεωρητικά Προγράμματα Μάστερ Ψυχολογίας μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου, ενώ για το Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μόνο.

Απαιτούμενο προσόν για υποβολή αίτησης στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση είναι πτυχίο Ψυχολογίας ή πτυχίο σε οποιανδήποτε από τις Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχίο Τμήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση, όλα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Διδακτορικά Προγράμματα
• 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας
• 7 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας

Για το Θεωρητικό Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου σε οποιοδήποτε συναφή κλάδο, ενώ για το Εφαρμοσμένο Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού Ψυχολογίας από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι υποχρεωτική και για τα δύο διδακτορικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση ερευνητικού επόπτη είναι προϋπόθεση για εισδοχή στα διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας.

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 89 2086, Φαξ: 22 895075, email: maro@ucy.ac.cy
Για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Τηλ.: 22893420, Φαξ: 22895045, email: damianou.elena@ucy.ac.cy ή maro@ucy.ac.cy
Για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά
Τηλ.: 22893702, email litsia@ucy.ac.cy

Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 09/06/2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).
Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:
Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:
- €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:
Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:
- €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- € 8.000 Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
- €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
- €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.
Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:
Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
• Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000
Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
• Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
• Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους

Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο