Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία (2023-2024)

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 21 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» (έως και 8 στην κατεύθυνση «Βυζαντινή Φιλολογία» και έως 13 στην κατεύθυνση «Νεοελληνική Φιλολογία») που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ από την 1η-11-2023 έως και τις 30-11-2023. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει, από την επιλογή «συνδεθείτε», να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισαχθούν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών». Στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση είναι:
1. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένα ο βαθμός πτυχίου.
2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/-ιας.
4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αν δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.
5. Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων).
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
7. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/-α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της.
8. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού:

- Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) εάν υπάρχει.

- Σε περίπτωση μη κατοχής αυτής της βεβαίωσης 

  • Η αίτηση γίνεται δεκτή αν το Α.Ε.Ι. εξωτερικού και ο τύπος τίτλου περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 .
  • Εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα» απαιτείται «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία πρέπει να αποσταλεί αρμοδίως από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (Σχετικό υπόδειγμα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., υποδείγματα βεβαιώσεων και αντιστοιχίσεις βαθμολόγησης στο: εδώ

- Το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, σε ένα ενιαίο αρχείο όλες οι επιμέρους σελίδες για το κάθε ένα από αυτά και ευανάγνωστα. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να υποβάλλεται σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF και να έχει μέγεθος έως 2MB ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται δεκτό ένα δικαιολογητικό αν οι επιμέρους σελίδες του αναρτηθούν σε ανεξάρτητα αρχεία ή αν δεν απεικονίζονται πλήρως όλες οι σελίδες ή αν δεν είναι ευανάγνωστο ή αν είναι σε φωτογραφία. Για όσους / όσες από τους υποψηφίους / τις υποψήφιες επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Ειδικά για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού οι τίτλοι σπουδών και τα πιστοποιητικά θα φέρουν θεώρηση για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για τίτλους και πιστοποιητικά από χώρες στις οποίες δεν ισχύει η Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να επισυνάψουν απλά αντίγραφα αυτών με την υποχρέωση να ζητήσουν οι ίδιοι/ίδιες από το Πανεπιστήμιο που τα εξέδωσε να τα αποστείλει από το email της Γραμματείας του Πανεπιστημίου στο Τμήμα Φιλολογίας για αντιπαραβολή στο philology@phl.uoc.gr

Αν υπάρχουν συστατικές επιστολές αυτές δεν κατατίθενται από τους υποψηφίους / τις υποψήφιες αλλά αποστέλλονται στη Γραμματεία απευθείας από τους/τις συντάκτες/-κτριές τους είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – ΠΜΣ – 74100 Ρέθυμνο είτε στο email: pgrad@phl.uoc.gr και από λογαριασμό email που ανήκει στον/ην συντάκτη/-άκτρια. Θα πρέπει επίσης απαραίτητα να υπάρχει η ένδειξη «Συστατική Επιστολή», η αναφορά του ονόματος του/της υποψηφίου/-ήφιας καθώς και το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον/την συντάκτη/- άκτρια. Η αποστολή των συστατικών επιστολών πρέπει να έχει γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η γραπτή εξέταση και για τις δύο Κατευθύνσεις θα γίνει με φυσική παρουσία στις 15-1-2024 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (15-1-2024) ή την επομένη μέρα (16-1-2024) – οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Στην περίπτωση που σχετικές διατάξεις δεν επιτρέψουν την διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία, η διαδικασία θα γίνει εξ αποστάσεως. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί το αργότερο μία εβδομάδα νωρίτερα, στην ιστοσελίδα που αναφέρεται παρακάτω, από την οποία οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να ενημερώνονται.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2024, έχει ελάχιστη διάρκεια 4 εξάμηνα ενώ προβλέπονται, ως δυνατότητα, η μερική φοίτηση και η αναστολή φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Στην παρακάτω ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες για την προκήρυξη θέσεων, ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών, η εξεταστέα ύλη καθώς και ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες: εδώ

Κάθε ενδιαφερόμενος/-νη μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία" (άλλαξε στις 19/5/2021)
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο