Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Βιοπληροφορική (2022-2023)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοπληροφορική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2368Β’/21-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Bιοπληροφορική.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Δεκτοί γίνονται:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:

(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο ΔΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.

Στην επιλογή προσμετρώνται τα ακόλουθα κριτήρια: 1) ο βαθμός του πτυχίου 2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ 3) η επίδοση στην διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών 4) η τυχόν ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας 5) η αξιολόγηση συστατικών επιστολών 6) η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες) 7) τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης 8) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου και 9) γενικότερα προσόντα όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του/της υποψηφίου/ας Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές του επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψήφιου.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
2. Για πτυχιούχους:
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Η ισοτιμία θα πρέπει να να έχει γίνει αποδεκτή πριν το πέρας των σπουδών).
Για τελειόφοιτους:
Υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών
4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.
5. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (δείτε οδηγίες στο αρχείο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που συνοδεύει την προκήρυξη)
6. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να συνοψίσουν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία (βλ. παρακάτω) από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους.
8. Φωτογραφία

Για τις Συστατικές Επιστολές: Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων.
Τα άτομα που θ α αναγράψει ο υποψήφιος μέσα στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.
Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:
α) η διεύθυνση e mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
β) η ιδι ότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Προθεσμία Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την 20η Ιουνίου 2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Για την ημερομηνία και το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω e-mail.

Για τον ακριβή τρόπο, χρόνο και τόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματέα του ΔΠΜΣ, Μαρία Πανάγου (postgradsecr@med.uoc.gr), τηλ. 2810 394526.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο