Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του ΔΜΣ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), και συγκεκριμένα:

(α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων. 

(β) Δεκαπέντε (15) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση κατ' επιλογήν μαθημάτων (Ε) και,

(γ) σαρανταπέντε (45) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στα μαθηματικά (3 ECTS)
 • Θεωρία πιθανοτήτων και στοιχεία γραφοθεωρίας (4 ECTS)
 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python (3 ECTS)
 • Εισαγωγή στο Linux (2 ECTS)
 • Εισαγωγή στην R για Βιοπληροφορική (3 ECTS)
 • Βασικές αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας (7 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Γενετική (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Εξελικτική Βιολογία (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου βιοϊατρικού περιεχομένου (7 ECTS)
 • Μέθοδοι για ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων (8 ECTS)
 • Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Εργασίας - Ερευνητικό Πρωτόκολλο και Επιθεώρηση Σχετικών Τεχνολογιών Αιχμής (15 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • 16S rRNA gene ampliconanalysis (5 ECTS)
 • Advanced statistics II (5 ECTS)
 • Evolutionary Genomics (Methods and Genome evolution) (5 ECTS)
 • Λειτουργική Πρωτεϊνωματική και Βιολογία Συστημάτων (5 ECTS)
 • Biological questions answered by NGS applications: Benchwork to Analysis (5 ECTS)
 • Βάσεις δεδομένων (MySQL) (5 ECTS)
 • Introduction to performance programming with applications in Bioinformatics (5 ECTS)
 • Biological Imaging Systems, Analysis and Image Processing (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής θα μπορούν να αλλάζουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο