Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις (2019-2020)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις».

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Ψυχοπαιδαγωγική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες εντός του Προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος (καθημερινές) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Πληροφορικής και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης που να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία να αναγράφει την ξένη γλώσσα που επιθυμούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 (C2).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σ’ αυτά, καθώς και (για όσους έχουν εκπονήσει) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας.

5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας Γ1 ή Γ2 (C2) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες, εφόσον επιθυμούν να απαλλαγούν από την γραπτή εξέταση της ξένης γλώσσας.

6. Κατάθεση τυχόν δημοσιευμένης εργασίας (φωτοτυπία από το έντυπο ή από τον διαδικτυακό τόπο, όπου έχει δημοσιευθεί) και φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας περιεχομένων του εντύπου ή του διαδικτυακού τόπου αντιστοίχως (εφόσον υπάρχει).

7. Κατάθεση βεβαίωσης παρουσίασης εισήγησης από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ή και βεβαίωση δημοσίευσής της σε περίπτωση συμμετοχής των υποψηφίων σε συνέδριο (εφόσον έχει ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί).

8. Κατάθεση βεβαίωσης από τον φορέα ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος ότι ο υποψήφιος συμμετείχε ή συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα (εφόσον έχει λάβει μέρος).

9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σχετικές με το βασικό πτυχίο, οι οποίες να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (εφόσον υπάρχουν). Η εμπειρία αυτή μπορεί να βεβαιώνεται και με κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφονται το είδος της σχέσης της εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης (εφόσον υπάρχει).

10. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδας, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: (α) δήλωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και (β) στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Η κατάθεση της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας (με βάση τα κριτήρια αε) θα πρέπει να γίνει από τις 2 έως τις 13/9/2019.

Η εξέταση της ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) θα γίνει στις 23/9/2019 και ώρα 10:00 π.μ..

Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5). Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία. Από την γραπτή δοκιμασία της ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κατέχοντες: (α) Proficiency για τα Αγγλικά και οι κάτοχοι αντίστοιχων διπλωμάτων στα Γαλλικά (Sorbonne II) και στα Γερμανικά (Kleines Sprachdiplom), ή (β) Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (Γ1 ή Γ2), ή (γ) νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μια από τις παραπάνω γλώσσες.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και την επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, θα κληθούν να δώσουν γραπτές εξετάσεις στη θεματική περιοχή της Μεθοδολογίας Ποιοτικής Έρευνας (οι θεματικές ενότητες θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι και εδώ η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5). Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία. Όσοι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες περάσουν με επιτυχία θα κληθούν στη συνέχεια για συνέντευξη στις 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77651/2, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/courses/282

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Καθηγητής

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα