Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα μαθήματα κορμού, τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινούν στο Γ' εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

 

Α` Εξάμηνο 

Κορμού

 • Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Αναπτυξιακή ψυχολογία και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Οικογένεια και διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών: οικολογική και συστημική προσέγγιση (13 ECTS)
 • Οικολογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την ψυχοπαιδαγωγική (13 ECTS)
 • Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την ψυχοπαιδαγωγική (13 ECTS)
 • Βιογραφικές-αφηγηματικές και διαλογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την ψυχοπαιδαγωγική (13 ECTS)
 • Συστημικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την ψυχοπαιδαγωγική (13 ECTS)
 • θεωρία της πολυτροπικότητας και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B` Εξάμηνο 

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

 • Σύγχρονα θέματα συστημικής και σωματοκεντρικής-βιωματικής ψυχολογίας και ψυχοπαιδαγωγικής σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης (17 ECTS)
 • Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην ψυχολογία και την εκπαίδευση (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Ψυχολογία της ομάδας, σχεσιοδυναμική και ψυχοπαιδαγωγική επικοινωνία (13 ECTS)
 • Ιστορία και θεωρία των εναλλακτικών/ ριζοσπαστικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων (13 ECTS)
 • Συγκριτική παιδαγωγική και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Η ψυχοκίνηση ως εναλλακτική- βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης (13 ECTS)
 • Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της τέχνης και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Πρόσληψη και διδακτική λειτουργία του θεάτρου (13 ECTS)
 • Οπτικές μέθοδοι έρευνας και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) (4 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (δυο από τα παρακάτω)

 • Κριτική ψυχολογία και εναλλακτικές- βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Κριτική παιδαγωγική και εναλλακτικές-βι- ωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Το σώμα ως τόπος πληροφορίας, μάθησης και γνώσης και εναλλακτικές- βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Θεωρία και τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικότητας και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Αφηγηματική ψυχολογία και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Συμβολικές/μεταφορικές διαδικασίες και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Το σώμα ως τόπος βιωμάτων, ταυτοτήτων και κοινωνικών νοημάτων και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ` Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο II) (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές, ενσώματες-διαλογικές και πολυτροπικές διαστάσεις του παιχνιδιού και εναλλακτικές- βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Ψυχολογία της κοινωνικο-ηθικής αγωγής, μάθησης και ανάπτυξης και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Ψυχολογία των συναισθημάτων και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Ψυχολογία ατομικών διαφορών και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Ψυχολογία του εκπαιδευτικού χώρου και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)
 • Οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση και βιωματική, ευρετική και αφηγηματική-διαλογική ψυχοπαιδαγωγική (13 ECTS)
 • Αναπηρία και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, καθώς και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο