Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές (2021-2022)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή 10 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» στην ειδίκευση «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική εκπαίδευση».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται εντός του Προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος (καθημερινές) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι ύποχρεωτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος της Προκήρυξης που να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αναλυτικό βιόγραφικό σημείωμα
3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά, καθώς και (για όσους εκπονήσει) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας.
5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Γ1 είτε Γ2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Σε περίπτωση που κάποιος δεν κατέχει τους παραπάνω τίτλους θα εξεταστεί στην ξένη γλώσσα που επιθυμεί και σε περίπτωση μη επαρκούς γνώσης τίθεται εκτός επιλογής.
6. Κατάθεση της δημοσίευσης (φωτοτυπία από το έντυπο ή από τον διαδικτυακό τόπο, όπου έχει δημοσιευθεί) και φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας περιεχομένων του εντύπου ή του διαδικτυακού τόπου αντιστοίχως (εφόσον υπάρχει).
7. Κατάθεση βεβαίωσης παρουσίασης εισήγησης από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ή και βεβαίωση δημοσίευσής της (εφόσον έχει ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί).
8. Κατάθεση βεβαίωσης από τον φορέα ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος ότι συμμετείχε ή συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα (εφόσον έχει λάβει μέρος).
9. Βεβαιώσεις εμπειρίας ως εκπαιδευτικού στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οι οποίες να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (εφόσον υπάρχουν)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» και αυτήν την προκήρυξη.
11. Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ως εξής: (βλ. εδώ, σελ. 2-3)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (με βάση τα κριτήρια α-δ και στ-ζ) από 30 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά στο e-mail: pms.the.pr@edc.uoc.gr. Η πρώτη φάση επιλογής ολοκληρώνεται με την εξέταση των φακέλων και την εξέταση της ξένης γλώσσας για όσους δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα της παραγράφου 5 σχετικά με την επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα γίνει δια ζώσης την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30-14.30 π.μ. στο Ρέθυμνο και σε αίθουσα του Π.Κ. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση θα κληθούν για συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1 η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.30 π.μ.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77650-51-52, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

Προκήρυξη ΠΜΣ Θεωρία και Εφαρμογές

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο